Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα βουνά της χώρας μας

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο μπορεί να αξιοποιηθεί στην Τετάρτη τάξη του Δημοτικού σχολείου, καθώς αφορά την 1η ενότητα της Μελέτης<< Ελλάδα - Η χώρα μας>> και συγκεγκριμένα ως συμπλήρωμα του 1ου και 2ου κεφαλαίου.

Στηρίζεται στις αρχές του εποικοδομητισμού και στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρήσεις του Vygotsky όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία, στην αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Δίνεται έμφαση στην κριτική και στοχαστική σκέψη, στη συμμετοχική και συνεργατική μάθηση στη δημιουργική έκφραση. 

Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι μαθητές θα πρέπει: να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, να μάθουν να χρησιμοποιούν τον Η/Υ ως εργαλείο αναζήτησης και άντλησης πληροφοριών,να γνωρίσουν καινούργια λογισμικά τα οποία θα τους επιτρέψουν να ανακαλύψουν, να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τη νέα γνώση.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να μάθουν οι μαθητές ποια είναι τα μεγαλύτερα βουνά και ποιες οι οροσειρές της χώρας.

Σκοπός του σεναρίου είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων ,που επιτρέπουν στους μαθητές να παρατηρούν, να περιγράφουν ,να ερμηνεύουν και σε κάποιο βαθμό να προβλέπουν τη λειτουργία , τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο και στο χρόνο. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Αφόρμηση, ανάδειξη ιδεών, επεξεργασία πληροφοριών
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο
45 λεπτά
Φάση 2: Εμπέδωση, χρήση λογισμικού οπτικοποίησης
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο
45 λεπτά
Φάση 3: Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη και παρουσίαση
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με το γεωφυσικό χάρτη της Ελλάδας.
  2. Να εντοπίζουν και να ονομάζουν στον χάρτη τα μεγαλύτερα ελληνικά βουνά.
  3. Να ταξινομούν τα μεγαλύτερα βουνά ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.
  4. Να εντοπίζουν στον χάρτη την κατεύθυνση των μεγάλων οροσειρών.
  5. Να χαρακτηρίσουν την Ελλάδα αν είναι χώρα ορεινή ή όχι.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Βουνά της Ελλάδας΄
οροσειρές
ορεινή χώρα
Γεωμορφολογικός χάρτης
γεωγραφικά διαμερίσματα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται για την αξιοποίηση και ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι : 1) το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ των μαθημάτων της Μελέτης Περιβάλλοντος,των ΤΠΕ και της Γλώσσας για το δημοτικό σχολείο, 2) τα βιβλία μαθητή και δασκάλου για την Μελέτη, 3) οργανωμένο εργαστήριο πληροφορικής (Η/Υ, προτζέκτορας κ.λπ) με σύνδεση στο διαδίκτυο και εγκατεστημένα τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά λογισμικά και εργαλεία γραφείου (φυλλομετρητής, κειμενογράφος,λογισμικό παρουσίασης) για την επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΝΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)