Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

The Caretta Caretta Sea Turtle

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Γενικός Σκοπός

Το παρόν διδακτικό σενάριο επικεντρώνεται στην παραγωγή από τους μαθητές συλλογικών έργων στην αγγλική γλώσσα με βάση το λεξιλόγιο και  τις πληροφορίες σχετικά με τη θαλάσσια χελώνα caretta caretta. Υλοποιείται στην Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου στο πλαίσιο της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας με σκοπό να αποδειχθεί το επίπεδο γνώσης των μαθητών όσον αφορά το περιεχόμενο της ενότητας. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες που διαμορφώνονται με βάση τον τύπο νοημοσύνη τους.

Στόχοι

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom (Krathwohl, 2002) οι ειδικότεροι στόχοι είναι οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν το λεξιλόγιο και τις πληροφορίες  σχετικά με την caretta caretta για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν τα συλλογικά έργα τους σύμφωνα με τον τύπο νοημοσύνης τους και να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.

Διαδικασία

Εισαγωγή – Σύνδεση με προηγούμενη διδακτική ώρα (Φάσεις 1 & 2)

Ως μία ομάδα, οι μαθητές ανακαλούν στη μνήμη τους το λεξιλόγιο και τις πληροφορίες για την caretta caretta  που διδάχτηκαν σε προηγούμενη διδακτική ώρα.

Ομαδικές Δραστηριότητες (Φάση 3)

Σε προηγούμενη διδακτική ώρα οι μαθητές συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες σύμφωνα με τον τύπο νοημοσύνης τους: οπτική, κιναισθητική, μουσική.

  • Σε κάθε ομάδα δίδεται ένα φύλλο εργασίας με οδηγίες για το συλλογικό έργο που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν και να παρουσιάσουν στην τάξη. Το συλλογικό έργο όλων των ομάδων  περιλαμβάνει πληροφορίες για τη θαλάσσια χελώνα caretta caretta (πού ζει, πού κάνει τη φωλιά της και γεννάει τα αυγά της, το χρώμα της, το βάρος της, πώς αναπνέει, με τι κινείται, πόσες χελώνες υπάρχουν σήμερα)
  • Ειδικότερα, η οπτική ομάδα σχεδιάζει έναν νοητικό χάρτη (mindmap) με όλες τις πληροφορίες για τη χελώνα caretta caretta και τον παρουσιάζει στην τάξη, η σωματική/κιναισθητική ομάδα δημιουργεί μια ιστορία με τις πληροφορίες για τη χελώνα και τη δραματοποιεί. Τέλος η μουσική ομάδα γράφει στίχους περιλαμβάνοντας όλες τις πληροφορίες και το λεξιλόγιο της χελώνας, τους μελοποιεί και τραγουδάει το τραγούδι της caretta caretta.

Κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης των εργασιών από τους μαθητές, η διδάσκουσα παρέχει την απαραίτητη βοήθεια στους μαθητές καθώς επίσης και τις κατάλληλες διευκρινήσεις για να διευκολύνει το έργο τους. Η μία διδακτική ώρα είναι επαρκής για την ολοκλήρωση των εργασιών των μαθητών καθώς επίσης και για την παρουσίασή τους στην τάξη.

Αυτοαξιολόγηση (Φάση 4)

Οι μαθητές απαντούν γραπτώς σε ερωτήσεις σχετικά με τη θαλάσσια χελώνα caretta caretta.

Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού

Επίπεδο Γλωσσομάθειας: Α1-Α2 (Αρχική γνώση)

Σύνδεση με ΑΠΣ: Σχολικό εγχειρίδιο Αγγλικών Δ΄ Δημοτικού, Student’s Book, Unit 6, p.74: λεξιλόγιο για τη θαλάσσια χελώνα caretta caretta, και πληροφορίες που σχετίζονται με αυτή, γραμματικά φαινόμενα για την περιγραφή της θαλάσσιας χελώνας (Wh-Questions, Simple Present).

Διαδικτυακές Πηγές και Εργαλεία: Multiple Intelligence survey for kids by Laura Candler http://www.lauracandler.com/free/misurvey

Διαθεματικότητα: Εικαστικά, Μουσική, Μελέτη Περιβάλλοντος

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το παρόν διδακτικό σενάριο επικεντρώνεται στην παραγωγή από τους μαθητές συλλογικών έργων στην αγγλική γλώσσα  με βάση το λεξιλόγιο και τις πληροφορίες σχετικά με τη θαλάσσια χελώνα caretta caretta. Τα συλλογικά έργα εκπονούνται σύμφωνα με τον τύπο νοημοσύνης των μαθητών. (Εφαρμογή της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης όπως διατυπώθηκε από τον Gardner)

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Caretta vocabulary: Matching game
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα υπολογιστών
10 λεπτά
Φάση 2: Caretta facts: Reading game
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Υπολογιστών
30 λεπτά
Φάση 3: Become artists, playwrights and musicians
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
10 λεπτά
Φάση 4: Question Cards
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να χρησιμοποιήσουν το λεξιλόγιο και τις πληροφορίες για την caretta caretta
  2. Να ζωγραφίσουν ένα mind map
  3. Να δραματοποιήσουν την ιστορία που θα δημιουργήσουν
  4. Να τραγουδήσουν το τραγούδι που θα συνθέσουν
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
sea turtle
sea life
caretta caretta
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η/Υ, βιντεοπροβολέας, φύλλα εργασίας με οδηγίες για κάθε ομάδα, μαρκαδόροι, stickers
Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία Σαμδανίδου (Εκπαιδευτικός)