Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

" Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσεις των κρατών της"

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Στις μέρες μας επικρατούν εξαιρετικά δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν να αντιμετωπίσουν  καθημερινά προβλήματα. Για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης απαραίτητη κρίνεται ή ύπαρξη  αλλαγών και παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα ώστε οι πολίτες των κρατών – μελών να νιώσουν ότι πράγματι αποτελούν ένα σύνολο με κοινά συμφέροντα και στόχους. Αυτό θα έιναι και το θέμα που θα μελετήσουν οι μαθητές ερχόμενοι σε επαφή με την Ευρώπη ως ήπειρο,την προέλευση της ονομασίας της, την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις λειτουργίες και τα όργανά της. Επίσης θα διευρενήσουν πώς οι λειτουργίες και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν τις σχέσεις των κρατών μελών της.

Συμβατότητα με το ΔΕΠΠΣ -ΑΠΣ / Μεθοδολογία

Το σύγχρονο σχολείο δε θα μπορούσε να μείνει έξω από αυτές τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις που προαναφέρθηκαν, καθώς αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης και διαμόρφωσης της προσωπικότητας των μαθητών ,δηλαδή των νέων ευρωπαίων πολιτών. Έτσι λοιπόν ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις της εποχής μας, κατανοούμε την αναγκαιότητα της διαθεματικής προσέγγισης και της απόδοσης ευρωπαϊκής διάστασης στη μάθηση και στην εκπαίδευση των μαθητών μας. Επιπρόσθετα, η χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελεί αρωγό στην προσπάθειά μας και χρήσιμο εργαλείο.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με την έννοια και την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τους στόχους της για την ομαλή συμβίωση των λαών της ηπείρου.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
35 λεπτά
Φάση 1: Ο μύθος της αρπαγής της Ευρώπης- έλεγχος γνώσεων
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
35 λεπτά
Φάση 2: Ευρώπη- Ε.Ε. -Κράτη μέλη
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη ή εργαστήριο Η/Υ
35 λεπτά
Φάση 3: Η ιστορία της Ε.Ε. - όργανα - λειτουργίες
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη ή εργαστήριο Η/Υ
30 λεπτά
Φάση 4: Έλεγχος αποτελεσμάτων - αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη ή εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να εντοπίσουν την Ευρώπη στον παγκόσμιο χάρτη, να μάθουν για την ονομασία της ενθυμούμενοι το μύθο.
  2. Να γνωρίσουν τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τα εντοπίσουν στο χάρτη.
  3. Να κατανοήσουν τις ανάγκες που οδήγησαν στη δημιουργία της Ε.Ε. (ιστορία - εξέλιξη).
  4. Να ανακαλύψουν την οργάνωση και λειτουργία της Ε.Ε. και να γνωρίσουν τα κυριότερα κοινοτικά όργανα
  5. Να γνωρίσουν τους τομείς συνεργασίας των κρατών – μελών καθώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Ευρώπη
Ευρωπαική Ένωση
κράτη-μέλη
σχέσεις
iδικαιώματα
υποχρεώσεις
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Διαδραστικός πίνακας, παγκόσμιος χάρτης, πολιτικός χάρτης Ευρώπης,
Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)