Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Φωτοσύνθεση

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

 

Στο σενάριο περιλαμβάνονται:

 

α) Κοινοποίηση του θέματος και σύντομες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για τον έλεγχο της προϋπάρχουσας γνώσης και των αντιλήψεων των μαθητών.

 

β) Εννοιολογικός χάρτης που αφορά στη διάκριση των οργανισμών με κριτήριο τον τρόπο εξασφάλισης της τροφής τους. Κάνοντας «κλικ» σε επιλεγμένα σημεία του χάρτη, εμφανίζονται κείμενα που επεξηγούν τους όρους: αυτότροφος οργανισμός ή παραγωγός, καταναλωτής και αποικοδομητής. Το μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνει φωτογραφίες και σύντομη πληροφορία για οργανισμούς των τριών διαφορετικών κατηγοριών.

 

γ) Βιντεοπαρουσίαση της λειτουργίας της φωτοσύνθεσης. Προτείνεται να αξιοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό και τους μαθητές εισαγωγικά κατά την προσέγγιση θεμάτων που αφορούν: (i) στις απαραίτητες συνθήκες για τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης, στα κυτταρικά οργανίδια στα οποία πραγματοποιείται και στον ρόλο της χλωροφύλλης, (ii) στον βιογεωχημικό κύκλο του άνθρακα και στην πρόσληψη διοξειδίου του άνθρακα από τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς, (iii) στα προϊόντα της φωτοσύνθεσης και στην άμεση ή έμμεση εξάρτηση των ετερότροφων οργανισμών από τους παραγωγούς.

 

δ) Βιντεοσκοπημένο πείραμα προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν τον ρόλο του φωτός στη σύνθεση αμύλου στα φυτά. Εναλλακτικά, η παρακολούθηση του βιντεοσκοπημένου πειράματος μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά πριν από την πραγματοποίηση ανάλογης διαδικασίας από τους μαθητές στο σχολικό εργαστήριο. Σκόπιμο είναι να προηγηθεί σύντομη αναφορά στον τρόπο ανίχνευσης του αμύλου με χρήση διαλύματος ιωδίου. Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί προκειμένου οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 να οργανώσουν μία αντίστοιχη πειραματική διάταξη στο εργαστήριο του σχολείου.

 

ε) Διαδραστική άσκηση αξιολόγησης προκειμένου οι μαθητές να επαναφέρουν στη μνήμη τους όρους και λειτουργίες που διδάχθηκαν και αφορούν στη φωτοσύνθεση ή/και να αξιολογήσουν τις σχετικές γνώσεις τους. Εναλλακτικά, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει τα ερωτήματα της διαδραστικής άσκησης με στόχο την ανάδειξη πιθανών λανθασμένων αντιλήψεων των μαθητών/τριών και τον μετασχηματισμό τους.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τη διαδικασία της Φωτοσύνθεσης

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Κοινοποίηση θέματος - Έλεγχος προϋπάρχουσας γνώσης
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
20 λεπτά
Φάση 2: Εννοιολογικός χάρτης
Χώρος Διεξαγωγής: Σε διαδραστικό πίνακα
15 λεπτά
Φάση 3: Βιντεοπαρουσίαση της λειτουργίας της Φωτοσύνθεσης
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
15 λεπτά
Φάση 4: Η σημασία του φωτός για τη Φωτοσύνθεση-Πείραμα
Χώρος Διεξαγωγής: Βιντεοπροβολέας ή Η/Υ
15 λεπτά
Φάση 5: Αξιολόγηση - Εργασία για το σπίτι
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη ή στο σπίτι
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να διακρίνουν οι μαθητές τους οργανισμούς σε αυτότροφους και ετερότροφους
  2. Να περιγράφουν οι μαθητές συνοπτικά τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης
  3. Να αναφέρουν οι μαθητές τι χρησιμοποιείται και τι παράγεται στη Φωτοσύνθεση
  4. Να επεξηγούν οι μαθητές την αναγκαιότητα του φωτός για τη Φωτοσύνθεση
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Φωτοσύνθεση
αυτότροφοι
ετερότροφοι
αποικοδομητές
παραγωγοί
καταναλωτές
ανίχνευση αμύλου
χλωροφύλλη
χλωροπλάστης
άμυλο
γλυκόζη
διοξείδιο του άνθρακα
οξυγόνο
νερό
φως
ενέργεια
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, ηχεία, διαδραστικός πίνακας, βιντεοπορβολέας
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)