Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο αυτό διαπραγματεύεται ένα πολύ βασικό κομμάτι της ύλης του μαθήματος "Βάσεις Δεδομένων και εφαρμογές τους στο διαδίκτυο", που είναι η σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων. Είναι γνωστό ότι σήμερα το μοντέλο σχεδίασης που επικρατεί κατά την σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων είναι το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων και στο μοντέλο αυτό εστιάζει το μαθησιακό υλικό που παρέχεται με το συγκεκριμένο σενάριο. Η διαπραγμάτευση του μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων και της σχεδίασης μια βάσης δεδομένων γίνεται σε τρείς φάσεις. Στην πρώτη φάση διαπραγματευόμαστε την έννοια της οντότητας και των συσχετίσεων μεταξύ των οντοτήτων. Στην δεύτερη φάση σκιαγραφούμε το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων και περιγράφουμε αναλυτικά τα δομικά του συσστατικά. Τέλος, στην τρίτη φάση προχωρούμε στο πιο πρακτικό κομμάτι που είναι η δημιουργία των πινάκων μιας βάσης δεδομένων από το διάγραμμα του μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων μέσω της διαδικασίας της κανονικοποίησης.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Κατά την διδασκαλία του μαθήματος βάσεων δεδομένων υπάρχει δυσκολία από πλευράς των μαθητών στην κατανόηση των θεωρητικών εννοιών που διέπουν το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων. Ο κλασσικός τρόπος διδασκαλίας, που περιλαμβάνει συνήθως την εισήγηση από πλευράς του καθηγητή και τις ερωτήσεις κατανόησης, αλλά και η χρήση του στατικού υλικού από το σχολικό εγχειρίδιο που χρησιμοποιούν οι μαθητές δεν προσφέρονται για την πλήρη κατανόηση των θεωρητικών εννοιών που βρίσκονται πίσω από τα σχεσιακά συστήματα βάσεων δεδομένων. Το σενάριο αυτό έρχεται να καλύψει τις αδυναμίες της διδασκαλίας με τον κλασσικό τρόπο. Με την παροχή στο μαθητή πλήρως ψηφιοποιημένου και αλληλεπιδραστικού πολυμεσικού υλικού, ο μαθητής μέσα από μια ευχάριστη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να κατανοήσει τις έννοιες της οντότητας, των συσχετίσεων μεταξύ των οντοτήτων και των βασικών πράξεων στην σχεσιακή θεωρία

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Οντότητες και Συσχετίσεις
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 2: Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων
Χώρος Διεξαγωγής: Εγαστήριο Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 3: Λογικός Σχεδιασμός μια Βάσης Δεδομένων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να περιγράφουν οι μαθητές την έννοια της Οντότητας, των Χαρακτηριστικών και της Συσχέτισης.
  2. Να εμπλακούν στην βασική ιδέα του Μοντέλου Οντοτήτων Συσχετίσεων (REM).
  3. Να μοντελοποιούν μια κατάσταση του πραγματικού κόσμουμε βάση το μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων.
  4. Να μάθουν να σχεδιάζουν και να δημιουργούν τους πίνακες μια βάσης Δεδομένων.
  5. Να οικοδομούν κώδικες επικοινωνίας για να γίνονται αντιληπτοί από τους συμμαθητές και τον καθηγητή.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Οντότητα
Συσχέτιση
Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων
βάση δεδομένων
σχεσιακά συστήματα βάσεων δεδομένων
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Η/Υ
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)