Χημεία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΖΗ: ΚΑΤΙ ΚΟΙΝΟ - ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Με αφορμή δύο χημικές ενώσεις από την καθημερινή μας ζωή επιδιώκεται οι μαθητές να εξάγουν συμπεράσματα για τη δομή της γλυκερίνης και της γλυκόζης και να προσπαθήσουν να προτείνουν τρόπο διάκρισης μεταξύ τους με επίδραση Φελίγγειου υγρού. Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα σχετίζεται με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Χημείας Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Για την επίτευξη των στόχων του σεναρίου οι μαθητές προτείνεται να είναι χωρισμένοι σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων και να πραγματοποιήσουν την εφαρμογή του στο εργαστήριο πληροφορικής ή αν αυτό δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιήσουν βιντεοπροτζέκτορα ή διαδραστικό πίνακα.

Κατά την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σεναρίου οι μαθητές σε συνδυασμό με τη συνεργατική μάθηση καθοδηγούνται να διερευνήσουν διάφορα ερωτήματα που σχετίζονται με το προς εξέταση θέμα. Κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας μπορεί να προκληθεί: α) προβληματισμός ή αφόρµηση κατά την οποία προκαλείται η περιέργεια και το ενδιαφέρον των μαθητών, β) ανάδειξη των ιδεών των µαθητών, μέσω μίας υπόθεσης ή πρόβλεψης για το προς εξέταση θέμα, γ) αναδόµηση των ιδεών των µαθητών, μέσω της εκτέλεσης ενός πειράματος ή μιας διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής, δ) επαλήθευση για το αν οι υποθέσεις τους ήταν σωστές ή λανθασμένες. Σε περίπτωση λανθασμένων υποθέσεων επέρχεται η γνωστική σύγκρουση η οποία οδηγεί στην αναδόμηση των ιδεών και στην εξάλειψη τυχόν παρανοήσεων, ε) έλεγχος για το αν οι νέες γνώσεις είναι εφαρμόσιμες και συσχετιζόμενες με τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής, στ) ανασκόπηση της πορείας που προηγήθηκε, κατά την οποία πραγματοποιείται η αναζήτηση των αιτιών για τυχόν λανθασμένες προβλέψεις καθώς και η εξήγηση του αποτελέσματος.

Επίσης χρησιμοποιήθηκαν ποικίλα διαδραστικά εργαλεία που συμβάλλουν στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών με σκοπό την πρόκληση του ενδιαφέροντός τους και την απόκτηση θετικής στάσης απέναντι στο μάθημα της Χημείας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πολυμεσικά εργαλεία αφορούν και εξωτερικούς συνδέσμους και περιέχουν τρισδιάστατες δομές χημικών ενώσεων καθώς και εκπαιδευτικά παιχνίδια που αποδεδειγμένα επιφέρουν θετικό αποτέλεσμα στη μαθησιακή διαδικασία.

Το σενάριο αποτελείται από τρεις φάσεις, κάθε μία από τις οποίες συνοδεύεται από φύλλο εργασίας.

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: Χρήσεις και δομή της γλυκερίνης
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα με βιντεοπροτζέκτορα
15 λεπτά
Φάση 2: Χρήση και δομή της γλυκόζης
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα με βιντεοπροτζέκτορα
40 λεπτά
Φάση 3: Διάκριση γλυκερίνης και γλυκόζης
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα με βιντεοπροτζέκτορα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να διαπιστώσουν τις χρήσεις της γλυκερίνης και της γλυκόζης
  2. Να διακρίνουν τις αλκοόλες ανάλογα με τον αριθμό υδροξυλίων που περιέχουν.
  3. Να συμπεράνουν ότι η γλυκόζη περιέχει μια αλδεϋδομάδα.
  4. Να διακρίνουν τη γλυκόζη από τη γλυκερίνη.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
αλκοόλη
αλδεΰδη
γλυκερίνη
γλυκερόλη
γλυκόζη
αντιδραστήριο Fehling
οξείδωση
σιρόπι
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο πληροφορικής ή βιντεοπροτζέκτορας
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)