Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Η έννοια της ταξινόμησης-Αλγόριθμος Bubble sort

3 ώρες

Επανάληψη αξιολόγηση

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
3o_fyllo_ergasias.docx

3η διδακτική ώρα (εμπέδωση αλγορίθμου – αξιολόγηση - μεταγνώση)

Στην αρχή της 3ης διδακτικής ώρας οι μαθητές καλούνται όλοι μαζί να συμμετέχουν στυην συμπλήρωση του πίνακα τιμών της δραστηριότητας 3 από το 2ο Φύλλο εργασίας, που τους είχε ανατεθεί στο σπίτι. Στην συνέχεια καλούνται να κατεβάσουν το 3ο Φ.Ε. 

 

https://mega.co.nz/#!BAhgVKDL!0o9fb7ODzSAJodc0NiQkJShTpZoZN_4CUoN35syq5…

 

Στην 1η δραστηριότητα τους ζητείται να κατεβάσουν και να ανοίξουν ένα αρχείο του Scratch,

 

https://mega.co.nz/#!AEAmFDLa!tLw_UwKGjSTHC17mhFRirh3VKXFHBHol0t69VdgHP…

 

στο οποίο υλοποιείται ο αλγόριθμος bubble sort και ζητά να το εκτελέσουν (όσες φορές είναι απαραίτητο) προκειμένου να καλυφθούν τυχόν ελλείψεις από τη προηγούμενη διδακτική ώρα. Στα πλαίσια των πολλαπλών αναπαραστάσεων οι μαθητές καλούνται να τρέξουν τον αλγόριθμος είτε βηματικά είτε αδιάλειπτα (δυνατότητα που δίνετε μέσα από το πρόγραμμα). Επίσης βηματική εκτέλεση μπορεί να γίνει και μέσα από το περιβάλλον του scratch που δίνει τη δυνατότητα της οπτικοποίησης και βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν ακόμη καλύτερα τον αλγόριθμο.

Ο εκπαιδευτικός κάνει αναφορά και σε άλλους αλγορίθμους (λιγότερο ή περισσότερο αποδοτικούς, π.χ. ο quick sort).  Αναφέρει για παράδειγμα ότι ο bubble sort δεν είναι ο γρηγορότερος αλγόριθμος. Αν υπάρχει χρόνος μπορούν να παρακολουθήσουν και ένα σχετικό βίντεο πάλι με χορευτές που προσομοιώνουν τον αλγόριθμο quick sort.

https://youtu.be/ywWBy6J5gz8

Ο εκπαιδευτικός διαμοιράζει ένα φύλλο αξιολόγησης στο edmodo με ερωτήσεις κλειστού τύπου.

 

https://mega.co.nz/#!0doxQBaQ!qSGXHHiKc8rwIdehwHuhYtZTUChGrKLxuVkkMz2cb…

 

Στο τέλος της διδακτικής ώρας γίνεται μια προσπάθεια σύγκρισης των ιδεών και των αναπαραστάσεων των μαθητών πριν και μετά τη διδασκαλία της νέας γνώσης και αποτίμησης της αξίας της.


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΟΠΤΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η έννοια της ταξινόμησης-Αλγόριθμος Bubble sort» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1072