Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Θεώρημα Bolzano

3 ώρες

Έλεγχος κατανόησης-αυτοαξιολόγηση

45λεπτά

Στη φάση αυτή οι μαθητές μέσω των ερωτήσεων Σωστού-Λάθους,Πολλαπλής Επιλογής, θα εμπλακούν σε διαδικασίες ελέγχου κατανόησης και αυτοαξιολόγησης.Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε ερωτήσεις οι οποίες περιέχουν γεωμετρική εποπτεία ώστε να γίνει διασύνδεση με τις αλγεβρικές εφαρμογές.

Οι εν λόγω διαδικασίες μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και αναστοχασμού στην τάξη εφόσον ο χρόνος το επιτρέπει.


Ανακεφαλαίωση


Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση


Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση


Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση


Για κάθε ερώτηση να επιλέξετε τη λέξη Σωστή αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη


Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Θεώρημα Bolzano » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1172