Τα φυτά "μαγειρεύουν" την τροφή τους

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Τα φυτά "μαγειρεύουν" την τροφή τους

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο έχει ως σκοπό να διευκολύνει τους μαθητές στην κατανόηση της φωτοσύνθεσης των φυτών ως χημική διεργασία χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και δημιουργώντας εσωτερικά κίνητρα για ενεργητική συμμετοχή. Η χρήση των Τ.Π.Ε συμβάλλει καθοριστικά μέσα από πολυτροπικά κείμενα, εποπτικό υλικό  και  διαδραστικά εργαλεία, τα φύλλα εργασίας κινητοποιούν τους μαθητές για ομαδικό και συνεργατικό προβληματισμό, η γνωστική σύγκρουση φέρνει την αβίαστη και πιο μόνιμη εννοιολογική αλλαγή οικοδομώντας τη γνώση, η εμπλοκή του θεατρικού παιχνιδιού δημιουργεί την ενσυναίσθηση και με τη σύνδεση του φαινομένου με την καθημερινή ζωή οδηγεί σε περιβαλλοντική ευαισθησία. Συγχρόνως δημιουργείται πλούσιος προφορικός και γραπτός λόγος που προωθεί την οριζόντια διασύνδεση του γλωσσικού μαθήματος με όλα τα γνωστικά αντικείμενα και ταυτόχρονα καλλιεργείται η δημιουργική και κριτική σκέψη.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η ενότητα της φωτοσύνθεσης στα Φυσικά της Στ΄ τάξης  δυσκολεύει τους μαθητές στην κατανόηση της χημικής αντίδρασης, παρόλο που γίνονται αναφορές και σε προηγούμενες τάξεις. Γι' αυτό είναι προτιμότερο να διδαχθεί με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ομαδική διερεύνηση της γνώσης, γνωστική σύγκρουση και εννοιολογική αλλαγή για την εποικοδόμηση της νέας γνώσης μέσα από δική τους εμπλοκή, προβληματισμό, ερμηνεία και να συνδεθεί με την καθημερινή ζωή και με προεκτάσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Οι μαθητές έρχονται στο μάθημα των Φυσικών με άποψη που βασίζεται στην κοινή λογική και στην αυθόρμητη παρατήρηση, την οποία δύσκολα ο μαθητής απορρίπτει. Η προσαρμογή αυτής της άποψης ή η απόρριψή της επιτυγχάνεται μέσα από "γνωστική σύγκρουση" και μόνο με την εμπλοκή του ίδιου του μαθητή, δημιουργώντας την "ανησυχία", τα εσωτερικά κίνητρα για την ερμηνευτική αντιμετώπιση και εποικοδόμηση της νέας γνώσης. Η χρήση των νέων τεχνολογιών προσφέρει σ' αυτήν την κατεύθυνση και σε συνδυασμό με  την ομαδική εργασία, τις τεχνικές διαλόγου, τον προβληματισμό, την ερευνητική διάθεση, τη φθίνουσα καθοδήγηση, την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη σύνδεσή τους με την καθημερινή ζωή, βοηθούν στην επίτευξη μονιμότερου και επιστημονικά τεκμηριωμένου γνωστικού αποτελέσματος.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΠΕ) > Ενέργεια > Μετατροπή της ενέργειας >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Διερεύνηση αντιλήψεων/σύνδεση με τα προηγούμενα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η φάση αυτή του σεναρίου μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στη σχολική αίθουσα αλλά είναι προτιμότερο το εργαστήριο Πληροφορικής.
Γνωστική σύγκρουση/εννοιολογική αλλαγή
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Είναι προτιμότερο να διεξαχθεί στο εργαστήριο Πληροφορικής με σύνδεση στο διαδίκτυο.
Σύνδεση με το περιβάλλον/ενσυναίσθηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Μπορεί να εφαρμοστεί και στην τάξη αλλά και στο εργαστήριο Πληροφορικής.
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν οι μαθητές τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης με εποικοδόμηση της νέας γνώσης.
Να γίνουν μικροί ερευνητές αξιοποιώντας επιστημονικές διαδικασίες με φθίνουσα καθοδήγηση.
Να δημιουργηθούν εσωτερικά κίνητρα και ενδιαφέρον, οικολογική ευαισθητοποίηση και ενσυναίσθηση.
Να δημιουργήσουν μεταγνωστική ικανότητα καλλιεργώντας τη δημιουργική και κριτική σκέψη με συνεργασία
Να καλλιεργήσουν γνωστικές, ψυχοκινητικές και συναισθηματικές δεξιότητες.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
φυτά, χλωροφύλλη, ηλιακή ενέργεια, διοξείδιο του άνθρακα, Φωτοσύνθεση, άμυλο, οξυγόνο,
Υλικοτεχνική υποδομή
Το παρόν σενάριο μπορεί να εφαρμοστεί και στην αίθουσα διδασκαλίας στην οποία πρέπει να υπάρχει υπολογιστής, βιντεοπροβολέας (προτζέκτορας) και σύνδεση στο διαδίκτυο αλλά είναι προτιμότερο να διεξαχθεί στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου, όπου θα υπάρχει ικανός αριθμός υπολογιστών για ομαδική εργασία καθώς και σύνδεση στο διαδίκτυο. Επίσης για τη φάση της βιωματικής προσέγγισης πρέπει να έχουν ετοιμαστεί 2 γλάστρες (όπως αναφέρεται στο σενάριο) και να είναι φωτοτυπημένα τα φύλλα εργασίας.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΘΟΥΛΑ ΛΙΟΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα φυτά "μαγειρεύουν" την τροφή τους» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.