Φάση Σεναρίου

Διαθεματική Ομάδα (Δημοτικό)

"Ως Γεωγράφος και Μαθηματικός ακολουθώ τα χνάρια του Μεγάλου Στρατηλάτη"

3 ώρες

Τελική αξιολόγηση

20λεπτά

Περιγραφή 3ης φάσης (διάρκεια 20 λεπτά)

     Με σκοπό την τελική αξιολόγηση των μαθητών ο δάσκαλος θα έχει προετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο χρησιμοποιώντας τις φόρμες της Google με τις κατάλληλες ερωτήσεις, ώστε να αξιολογήσει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, το ποσοστό των μαθητών που έμειναν ικανοποιημένοι από τη δράση, αν θα επιθυμούσαν να μελετήσουν κάτι επιπλέον ή ό,τι άλλο κρίνει εκείνος απαραίτητο. Μετά την απάντηση του ερωτηματολογίου από τους μαθητές μπορεί να ακολουθήσει συζήτηση στην τάξη αναφορικά με τη δράση.


Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο


Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΛΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Ως Γεωγράφος και Μαθηματικός ακολουθώ τα χνάρια του Μεγάλου Στρατηλάτη"» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1289