Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)

“Saving our planet” Μια διδακτική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των Αγγλικών για την ανάπτυξη της Πολλαπλής Νοημοσύνης

3 ώρες

Παραγωγή project με θέμα “Environmental Pollution"

90λεπτά
Φύλλα Εργασίας
worksheet_6_homework.pdf

Στη φάση αυτή, ζητείται από τους μαθητές, ανά ομάδα, η παραγωγή project/homework με θέμα Environmental Pollution. Στo κείμενο, το οποίο θα γραφτεί στην Αγγλική γλώσσα και μπορεί να εμπλουτιστεί με σχετικές εικόνες από το διαδίκτυο, ζητείται από τους μαθητές να παρουσιάσουν διαφορετικά είδη μόλυνσης του περιβάλλοντος, τις αιτίες και τις συνέπειες τους, καθώς και τυχόν πιθανούς τρόπους επίλυσής τους.


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΡΕΛΛΙΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « “Saving our planet” Μια διδακτική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των Αγγλικών για την ανάπτυξη της Πολλαπλής Νοημοσύνης » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1344