Αντεστραμμένη τάξη/διδασκαλία: Τα βουνά της Ελλάδας

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Αντεστραμμένη τάξη/διδασκαλία: Τα βουνά της Ελλάδας

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Παρουσιάζεται το μάθημα της Γεωγραφίας της Ε' δημοτικού, "Τα βουνά της Ελλάδας" (κεφ. 13), με την καινοτόμο μέθοδο της Αντεστραμμένης διδασκαλίας.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το παρόν ψηφιακό σενάριο έρχεται να επιλύσει το πρόβλημα του μη σρκετού χρόνου της διδακτικής ώρας. Σκοπός είναι, η διδακτική ενότητα να ολοκληρώνεται μέσα στην τάξη, χωρίς ανάθεση περαιτέρω εργασίας για το σπίτι. Ακόμα, όλες οι δραστηριότητες εκτελούνται μέσα στην τάξη ομαδοσυνεργατικά με τους μαθητές να έχουν κύριο ρόλο.

Το καθήκον που αναλαμβάνουν οι μαθητές για το σπίτι είναι να ετοιμαστούν ανά ομάδες για την επόμενη διδακτική ενότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με την διαδικτυακή παράδοση υλικού στους μαθητές. Η αντιστροφή διδασκαλίας-εργασιών είναι που διακρίνει την αντεστραμμένη απο την παραδοσιακή διδασκαλία/τάξη: η παράδοση πληροφοριών με οποιοδήποτε παιδαγωγική μέθοδο πραγματοποιείται στο σπίτι, ενώ όλες οι εργασίες ολοκληρώνονται στην τάξη. Οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το γνωστικό περιεχόμενο έχοντας έλεγχο στο χώρο, στο χρόνο, στον τρόπο ή/και στο ρυθμό. Η διδασκαλία διακρίνεται απο δύο μέρη: 

α) της διαδικτυακής παράδοσης περιεχομένου διδασκαλίας και οδηγιών, του ίδιου μαθήματος, που παρακολουθούν πριν έλθουν στο σχολείο, στον ιδιωτικό τους χώρο, που συνήθως είναι το σπίτι, και

β) της εκπόνησης ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη. 

Η όλη διδακτική ώρα αφιερώνεται στα παιδιά με τον εκπαιδευτικό να παίζει το ρόλο του διευκολυντή. 

Η καινοτόμος αυτή μαθητοκεντρική μέθοδος συναντάται διεθνώς με τον όρο Flipped Classroom/Instuction.

Για τα ελληνικά δεδομένα, η Αντεστραμμένη διδασκαλία εφαρμόστηκε τη χρονιά που πέρασε, με αποτελεσματικότητα στην επίδοση, την ομαδοσυνεργατικότητα, την ικανοποίηση και την αυτονομία στη μάθηση των μαθητών.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Γεωγραφία (ΠΕ) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Παρακολούθηση δικτυακής παράδοσης
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Ιδιωτικός χώρος μαθητών (σπίτι) ή εργαστήριο υπολογιστών
Μέσα στην τάξη: παρουσίαση και δραστηριότητες
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Ο χώρος της τάξης
Διδακτικοί Στόχοι
Να μπορούν να εντοπίζουν και ονομάζουν τα μεγαλύτερα βουνά στο χάρτη και στο πρόγραμμα google Earth
Να ερμηνεύουν τη σχέση των βορειοελλαδικών οροσειρών με τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας
Να μπορούν να εντοπίσουν τα στοιχεία που τους ζητούνται από την παρακολούθηση ενός πολυμεσικού μέσου
Να σχεδιάζουν το Γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Γεωγραφία Ε' Δημοτικού, Βουνά της Ελλάδας, Αντεστραμμένη Διδασκαλία, Αντεστραμμένη Τάξη.,
Υλικοτεχνική υποδομή
μέσο πρόσβασης στο διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Μπουρλάκη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αντεστραμμένη τάξη/διδασκαλία: Τα βουνά της Ελλάδας» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.