Το Ανατολικό Ζήτημα και η κρίση στα Βαλκάνια

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Το Ανατολικό Ζήτημα και η κρίση στα Βαλκάνια

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το Ανατολικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα αποτέλεσε ένα δυσεπίλυτο διπλωματικό πρόβλημα, εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούσαν στα Βαλκάνια εκείνη την εποχή.  Η έξαρση του εθνικισμού και ο πόθος των υπόδουλων βαλκανικών λαών για ελευθερία, αλλά και τα αντικρουόμενα  συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής, δημιούργησαν κατά το 19ο αιώνα στα Βαλκάνια έντονες εντάσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα Βαλκάνια να αποτελέσουν το θέατρο των επιχειρήσεων τριών πολέμων, των δύο Βαλκανικών και του Α' Παγκόσμιου, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή του χάρτη των Βαλκανίων και τη δημιουργία εθνικών κρατών. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών αποτελεί πάντα πρωταρχικό σκοπό της διδασκαλίας της ιστορίας. Σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση. Μέσω των διαδραστικών δραστηριοτήτων  οι μαθητές να γνωρίσουν τα αίτια της παρακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα πολεμικά και πολιτικά γεγονότα που συνέβησαν από το 1830 μέχρι το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι μαθητές δεν θα εστιάσουν στο καθένα από αυτά ξεχωριστά, αλλά γίνεται προσπάθεια να τα συσχετίσουν με τις αιτίες που τα προκάλεσαν και να πληροφορηθούν πώς οι αιτίες αυτές οδήγησαν σε πολεμικές συγκρούσεις και σε αλλαγή του χάρτη των Βαλκανίων. Η εμβάθυνση στα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος, θα βοηθήσει τους μαθητές να ανασυνθέσουν μια συνολική εικόνα της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου στην περιοχή αυτή και, μέσω αυτής της ανασύνθεσης, ως αυριανοί πολίτες, να κατανοήσουν και τα σύγχρονα γεγονότα της εποχής μας. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΠΕ) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Οθωμανική Αυτοκρατορία: Κράτος υπό διάλυση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου
Μ. Δυνάμεις, μικροί λαοί και μεγάλες επιδιώξεις
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου
Τα Βαλκάνια σε κρίση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να πληροφορηθούν τις εθνικές επιδιώξεις των βαλκανικών λαών κατά τον 19ο αι.
Να πληροφορηθούν τις αντικρουόμενες επιδιώξεις των Μ Δυνάμεων και τα αίτιά τους την ίδια εποχή.
Να συνδέσουν τα αντικρουόμενα συμφέροντα με τη σημερινή ιστορική πραγματικότητα στα Βαλκάνια.
Να γνωρίσουν τα γεγονότα που οδήγησαν τα Βαλκάνια σε πόλεμο στις αρχές του 20ού αιώνα.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Βαλκάνια, κρίση, 19ος αιώνας, 20ός αιώνας,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο με ικανό αριθμό υπολογιστών για όλες τις ομάδες των μαθητών

Δημιουργός Σεναρίου: Απόστολος Καλέμας (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το Ανατολικό Ζήτημα και η κρίση στα Βαλκάνια » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.