Μια μέρα σε ένα θεματικό πάρκο

Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)

Μια μέρα σε ένα θεματικό πάρκο

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

 

Tο παρόν διδακτικό σενάριο αποσκοπεί στην οργανική σύνδεση της γλώσσας -σύμφωνα και με το ΕΠΣ-ΞΓ- με το σύνολο των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική επικοινωνία στα σύγχρονα κοινωνικά περιβάλλοντα. Τέσσερις φίλοι, οι Nikos, Lucas, Sabine και Linda, βλέποντας τυχαία ένα βίντεο σ’ ένα ενημερωτικό μαγκαζίνο στην τηλεόραση αποφασίζουν να περάσουν μια μέρα σ’ ένα θεματικό πάρκο και μάλιστα να γιορτάσουν μέσα σ’ αυτό τα γενέθλια της Sabine. Αλλά η επιλογή θα είναι δύσκολη… Ξεκινά ένας μαραθώνιος ιστοεξερεύνησης. Ποια άραγε θα είναι η απόφασή τους και με ποιο κριτήριο; Με τις απαραίτητες οδηγίες, φτάνουν στο πάρκο της επιλογής τους. Η περιήγηση στο μαγευτικό πάρκο ξεκινά και βέβαια σημαντική θέση έχει το θέαμα δώρο- έκπληξη για τα γενέθλια της Sabine.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το εκπαιδευτικό σενάριο αποσκοπεί στην ανάπτυξη γνωστικών, ερευνητικών συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Η παιγνιώδης μάθηση και η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία διευκολύνουν την υλοποίηση σύγχρονων διδακτικών επιδιώξεων καθώς και την προετοιμασία των μαθητών για την ανάληψη ενεργού κοινωνικού ρόλου. Συγκεκριμένα επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών με τα θεματικά πάρκα και το σχετικό με αυτά λεξιλόγιο, επιλέγεται η ιστοεξερεύνηση ως ερευνητικό εργαλείο και δίνεται έμφαση στον ομαδοσυνεργατικό τρόπο μάθησης και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Παράλληλα αναμένεται οι μαθητές να αναπτύξουν κριτικό τρόπο σκέψης μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ, καθώς και να συνδεθεί η εκπαιδευτική πρακτική με την καθημερινότητα των μαθητών.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Γαλλική Γλώσσα > Γενικές Ικανότητες/Δεξιότητες > Κοινωνικο-πολιτισμικές γνώσεις >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Les parcs d' attraction
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
Quel parc choisir?
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική αίθουσα με η/υ ή tablets
Une journée pas comme les autres!
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική αίθουσα με η/υ ή tablets
Διδακτικοί Στόχοι
Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα θεματικά πάρκα και να μάθουν το σχετικό λεξιλόγιο
Να κατανοούν αυθεντικό οπτικοακουστικό υλικό στη γαλλική γλώσσα
Να αναζητούν, να εντοπίζουν και να χρησιμοποιούν στοιχεία από διαδικτυακές πηγές
Να βελτιώσουν την εκφορά γραπτού και προφορικού λόγου στη γαλλική γλώσσα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
France, parc d' attractions, Eurodisney,
Υλικοτεχνική υποδομή
αίθουσα με η/υ ή tablets
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΨΥΛΛΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μια μέρα σε ένα θεματικό πάρκο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.