Μελέτη απλού εκκρεμούς

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Μελέτη απλού εκκρεμούς

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Μελέτη απλού εκκρεμούς στο Γυμνάσιο. Εξοικείωση με τα μεγέθη περίοδος Τ και συχνότητα f. Ποιοτική μελέτη των παραγόντων που καθορίζουν την περίοδο και τη συχνότητα.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές αντιλαμβάνονται το απλό εκκρεμές ως μια επιστημονική διάταξη την οποία οφείλουν να μελετήσουν στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής. Θεωρούν ότι η διαδικασία αυτή είναι επιτυχής όταν καταφέρουν να "αποστηθίσουν" τους ορισμούς των μεγεθών και τους παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται ο τρόπος ταλάντωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε λίγο χρόνο από τη μελέτη της συγκεκριμένης ενότητας να δυσκολεύονται ή να μην μπορούν να ανακαλέσουν τις σχετικές γνώσεις.

Το σενάριο αυτό έχει ως επιδίωξη οι μαθητές να πειραματιστούν οι ίδιοι με τη λειτουργία ενός εκκρεμούς και μέσα από μια βιωματική διαδικασία να κατανοήσουν τόσο καλά τις έννοιες ώστε σχεδόν να μην απαιτείται μελέτη στο σπίτι.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΔΕ) > Ταλαντώσεις και Κύματα > Εκκρεμές >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αναγνωρίζω την περίοδο - Υπολογίζω τη συχνότητα
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με εξοπλισμό ΤΠΕ, εργαστήριο Φυσικής, εργαστήριο Η/Υ
Μάζα εκκρεμούς και ρυθμός ταλάντωσης
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με εξοπλισμό ΤΠΕ, εργαστήριο Φυσικής, εργαστήριο Η/Υ
Μήκος νήματος και ρυθμός ταλάντωσης
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με εξοπλισμό ΤΠΕ, εργαστήριο Φυσικής, εργαστήριο Η/Υ
Βαρύτητα και ρυθμός ταλάντωσης
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με εξοπλισμό ΤΠΕ, εργαστήριο Φυσικής, εργαστήριο Η/Υ
Αυτοαξιολόγηση
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με εξοπλισμό ΤΠΕ, εργαστήριο Φυσικής, εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να αξιοποιούν πειραματικά δεδομένα για την εξαγωγή συμπερασμάτων
Να μετρούν την περίοδο εκκρεμούς και να υπολογίζουν τη συχνότητα
Να διαπιστώνουν με πείραμα προσομοίωσης ότι (για μικρά πλάτη) η περίοδος είναι ανεξάρτητη της μάζας.
Να διαπιστώνουν με πείραμα προσομοίωσης ότι η περίοδος εξαρτάται από το μήκος του νήματος
Να διαπιστώνουν με πείραμα προσομοίωσης ότι η περίοδος εξαρτάται από τη βαρύτητα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Εκκρεμές, Φυσική Γ Γυμνασίου,
Υλικοτεχνική υποδομή
υπολογιστής, προβολικό με οθόνη ή διαδραστικός πίνακας

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρίνα Νικολακάρου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μελέτη απλού εκκρεμούς» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.