Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Κοινό θέμα των δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου σεναρίου είναι  η μελέτη των γεγονότων της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Τούρκους, μέσα από διαφορετικές πηγές.

Κεντρικό σημείο αποτελεί η αναζήτηση, η επιλογή, η ταξινόμηση, και η ανάλυση κειμενικού και οπτικού υλικού με στόχο να προσδιοριστούν οι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που οδήγησαν την Κωνσταντινούπολη στην τελική πτώση της, καθώς και οι συνέπειες που επακολούθησαν.

Η χρήση των διαδικτυακών πηγών επιτρέπει στο μαθητή να συμμετέχει ενεργητικά στην κατάκτηση της γνώσης. Επομένως η προσπάθειά  μας εντοπίζεται στο να οδηγήσουμε τους μαθητές στην ανακάλυψη της ιστορικής γνώσης.

Η μάθηση απαιτεί την ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή του μαθητή.( Βοσνιάδου, Σ.,Πώς μαθαίνουν οι μαθητές.Διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο:http://users.uoa.gr/~nektar/science/cognitive/stella_vosniadou_how_chil…)

Το διαδίκτυο ευνοεί την κατάκτηση γνώσης διότι μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον και την ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών μας μέσω δραστηριοτήτων στην τάξη.(Οδηγός του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ. :Διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο:http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/guide_kef5.htm)

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η άλωση της Πόλης από τους Τούρκους, η γενναία αντίσταση των πολιορκημένων, η σφοδρότητα της επίθεσης και οι μύθοι που ακολούθησαν, αποτελούν πηγή φαντασίας για τους μαθητές. Στο συγκεκριμένο σενάριο επιχειρείται η γνωριμία των μαθητών με ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της βυζαντινής ιστορίας, το οποίο αποτέλεσε και το τέλος της χιλιόχρονης ιστορίας της.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΠΕ) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Βιβλιογραφική μελέτη του θέματος
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα υπολογιστών
Παράθεση και επεξεργασία ιστορικών πηγών
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα υπολογιστών
Εικονική περιήγηση κατά την άλωση της Πόλης
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Μύθοι, θρύλοι και τραγούδια για την Πόλη
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι
Να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τα γεγονότα που προηγήθηκαν της άλωσης της Πόλης
Να γνωρίσουν τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της άλωσης και τα επακόλουθά της
Να νιώσουν τη συγκίνηση από τους μύθους και θρύλους της άλωσης.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
γεγονότα, πρόσωπα, άλωση, Συνέπειες, θρύλοι,
Υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστής, διαδραστικός πίνακας, βιντεοπροβολέας

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.