Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα

3 ώρες

Παρουσίαση εννοιολογικού χάρτη - Συμπεράσματα

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fylla_ergasias_3i_didaktiki_ora.doc

 

3η  Διδακτική ώρα  (45΄λεπτά)

Ο στόχος της τρίτης διδακτικής ώρας είναι οι μαθητές να παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης τις πληροφορίες που συνέλεξαν και τον εννοιολογικό χάρτη που κατασκεύασαν και μέσα από διαλογική συζήτηση η τάξη να καταλήξει σε συμπεράσματα και προτάσεις.

1η  Φάση – Παρουσίαση εννοιολογικού χάρτη - Συμπεράσματα –Προτάσεις  (20΄ λεπτά)

1η  Δραστηριότητα

Οι μαθητές συνεργαζόμενοι στα πλαίσια των ομάδων παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης τις πληροφορίες που επεξεργάστηκαν για κάθε απειλούμενο άγριο ζώο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει.

Παρουσιάσουν να εξηγούν τον εννοιολογικό χάρτη που κατασκεύασαν για κάθε ζώο που μελέτησαν, επιχειρηματολογήσουν και καταλήγουν σε συμπεράσματα και καταθέτουν προτάσεις.

Σε επίπεδο τάξης μεταξύ των ομάδων και με το συντονισμό του δασκάλου γίνεται διαλογική συζήτηση με βάση ερωτήματα, όπως: ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ζώου; ποιοι είναι οι λόγοι εξαφάνισης; πόσο σημαντική είναι η επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην εξαφάνιση αυτών των ζώων; ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις και οι αλληλεπιδράσεις από την εξαφάνιση αυτών των ζώων στα οικοσυστήματα μέσα στα οποία ζουν; πώς μπορεί να αλληλεπιδράσει η εξαφάνιση αυτών των ζώων στην εξέλιξη του κάθε οικοσυστήματος; πως μπορούμε εμείς οι ίδιοι να προστατεύσουμε τα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση; τι μέτρα προστασίας πρέπει να πάρουμε;

Μέσα από τη διαλογική συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων μεταξύ των ομάδων, οι μαθητές αναμένεται να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν αποτελεσματικότερα την έννοια του οικοσυστήματος μέσα στο οποίο ζει το κάθε απειλούμενο ζώο, τις σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης που αναπτύσσονται μέσα σε κάθε οικοσύστημα, τις πιθανές μεταβολές που συμβαίνουν από την εξαφάνιση ορισμένων ζώων, τη διατάραξη της ισορροπίας και τις καταστροφικές συνέπειες αναφορικά με την ομαλή εξέλιξη του κάθε οικοσυστήματος.   

Η τάξη καταλήγει σε συγκεκριμένα γενικά συμπεράσματα αναφορικά με τα αίτια και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα απειλούμενα άγρια ζώα, αλλά και τις σχέσεις αλληλεπίδρασης, τις μεταβολές που συμβαίνουν, καθώς και τις δυσμενείς επιπτώσεις μέσα σε κάθε οικοσύστημα και  στην ομαλή του εξέλιξη (αλληλεπίδραση, μεταβολή, σύστημα).

Στη συνέχεια, οι μαθητές διατυπώνουν προτάσεις για τους τρόπους προστασίας των άγριων ζώων. Όλα τα συμπεράσματα και οι προτάσεις καταγράφονται από τις ομάδες των μαθητών στο Φύλλο Εργασίας τους (εξαγωγή συμπερασμάτων).

2η  Φάση – Κατασκευή συνολικού εννοιολογικού χάρτη  (15΄ λεπτά)

2η  Δραστηριότητα

Η ολομέλεια της τάξης αποτυπώνει όλα αυτά τα γενικά συμπεράσματα και τις προτάσεις σε έναν γενικό εννοιολογικό χάρτη, ο οποίος θα αφορά όλα τα απειλούμενα άγρια ζώα που μελέτησαν οι ομάδες.

3η  Φάση – Αξιολόγηση- Δραστηριότητες αντικειμενικού τύπου (10΄ λεπτά)

3η  Δραστηριότητα

Τέλος, ακολουθεί η αξιολόγησης των μαθητών αναφορικά με την κατανόηση των εννοιών που διαπραγματεύτηκαν με την εκτέλεση δραστηριοτήτων αντικειμενικού τύπου στους Η/Υ.


Προσπαθήστε να κάνετε τη σωστή αντιστοίχηση


Συμπληρώστε τα κενά


Διαλέξτε τη σωστή έκφραση


Απειλούμενα ζώα στην Ελλάδα

Αντιστοιχίστε τα ζώα με τα ονόματά τους

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2361