Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γενικό Λύκειο)

ΚΥΤΤΑΡΟ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ

3 ώρες

Τρία φύλλα εργασίας

120λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe1_kyttaro-memvrani.docx fe2_kyttaro-organidia_a.docx fe3_kyttaro-organidia_v.docx

2η διδακτική ώρα:

Στο ΦΕ 1 στην 1η δραστηριότητα οι μαθητές (εξαρτάται από το διαθέσιμο χρόνο) συνδέονται στην 1η διεύθυνση στο διαδίκτυο για σύντομη περιήγηση στη δομή της πλασματικής μεμβράνης, ενώ στη 2η διεύθυνση επιδίδονται σε τμηματική παρουσίαση της πλασματικής μεμβράνης. Σε κάθε πλάνο αναδεικνύονται για τον μαθητή βασικές πληροφορίες για την πλασματική μεμβράνη. Υπάρχουν και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με στόχο την εμπέδωση της γνώσης.

Στόχος 1ος: Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την αναζήτηση και τη συσχέτιση πληροφοριών σε υπερκείμενα και σε πολυμεσικό περιβάλλον.

Στόχος 2ος: Να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για τη δομή της πλασματικής μεμβράνης.

Στόχος 3ος: Να κατανοήσουν ότι η πλασματική μεμβράνη είναι μια δυναμική δομή και να αντιληφθούν την έννοια του ρευστού μωσαϊκού.

Στόχος 4ος: Να αντιληφθούν τις βασικές λειτουργίες της πλασματικής μεμβράνης.

Στο τέλος της 1ης δραστηριότητας γίνεται ανασκόπηση και εμπέδωση της γνώσης με συμπλήρωση μιας εικόνας και συμπλήρωση κενού. Η επανάληψη ως μνημονική τεχνική στοχεύει στην καλύτερη κατάκτηση της γνώσης.

Στη 2η δραστηριότητα οι μαθητές παρακολουθούν video animation για την πλασματική μεμβράνη.

Στόχος 5ος: Να ανακαλύψουν οι μαθητές τον πολύπλευρο ρόλο της πλασματικής μεμβράνης.

Η 3η δραστηριότητα αφορά αναζήτηση πληροφοριών στο σπίτι που αναφέρονται σε ειδικότερες δομές της πλασματικής μεμβράνης.

Στόχος 6ος: Διερευνητική μάθηση: να συσχετίσουν έννοιες όπως ομάδες αίματος, αντιγόνα ιστοσυμβάτοτητας κ.λ.π. με την πλασματική μεμβράνη.

3η διδακτική ώρα:

Η διδακτική αυτή ενότητα αυτή περιλαμβάνει τρεις δραστηριότητες που υποστηρίζουν τους

παρακάτω στόχους για τους μαθητές:

Στόχος 7ος: Να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και να διασταυρώνούν τις πηγές του.

Στο ΦΕ 2 στην 1η δραστηριότητα παρουσιάζονται τα μεγέθη διάφορων δομών από τον κόκκο καφέ μέχρι το μόριο του νερού, όπου παρεμβάλλονται ανάμεσα μικροοργανισμοί, κύτταρα, ιοί οργανίδια και δομές κυττάρου.

Στόχος 8ος: Να παρατηρήσουν το μικρόκοσμο.

Στόχος 9ος: Να αντιληφθούν τα μεγέθη και τη δομή διαφόρων κυττάρων.

Στόχος 10ος: Να αντιληφθούν το πολύ μικρό μέγεθος και την ακυτταρική δομή των ιών.

Στη 2η δραστηριότητα οι μαθητές παρατηρούν σε οπτικά μικροσκόπια φυτικά και ζωικά κύτταρα.

Στόχος 11ος: Να αποκτήσουν την ικανότητα να χειρίζονται το μικροσκόπιο.

Στόχος 12ος: Να συγκρίνουν αυτά που παρατηρούν στο μικροσκόπιο με αυτά που βλέπουν στον υπολογιστή.

Στη 3η δραστηριότητα στην ιστοσελίδα που συνδέονται οι μαθητές παρουσιάζονται οι δομές και τα οργανίδια ενός κυττάρου σε συνδυασμό με περιγραφή των λειτουργιών τους.

Στόχος 13ος: Να γνωρίσουν οι μαθητές τα οργανίδια του κυττάρου και τις λειτουργίες τους.

Στόχος 14ος: Να παρατηρήσουν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των διαφόρων δομών του κυττάρου.

 

 

 

 

 

4η διδακτική ώρα:

Η διδακτική αυτή ενότητα περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες που υποστηρίζουν τους

παρακάτω στόχους για τους μαθητές:

Στο ΦΕ 3, στην 1η δραστηριότητα οι μαθητές παρακολουθούν τις δομές τριών κυττάρων, ενός προκαρυωτικού, ενός ζωικού και ενός φυτικού.

Στόχος 15ος: Να αντιληφθούν τις βασικές διαφορές στη δομή ενός προκαρυωτικού και ενός ευκαρυωτικού κυττάρου.

Στο σημείο αυτό μπορεί να τεθεί η ερώτηση <<ποιο από τα δύο είδη κυττάρων εμφανίστηκε πρώτο κατά την εξελικτική διαδικασία>>.

Στη 2η και 3η δραστηριότητα γίνεται προσπάθεια εμπέδωσης της γνώσης με άσκηση συμπλήρωσης κενού.


Δημιουργός Σεναρίου: Εμμανουήλ Λυρατζόπουλος (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΚΥΤΤΑΡΟ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2395