Χάρτης: Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Χάρτης: Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Ο χάρτης είναι μια αναπαράσταση της πραγματικότητας και απεικονίζει οποιοδήποτε κομμάτι του πλανήτη ανεξάρτητα από το μέγεθος του, αποθηκεύει πολλές πληροφορίες σε ένα κομμάτι χαρτί (ή σε μια οθόνη), βοηθά στη μελέτη της μορφής του κόσμου και των αλλαγών που γίνονται σ' αυτόν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από τη γλώσσα την οποία μιλούν.

Ο προσανατολισμός με τη βοήθεια πυξίδας και χάρτη είναι μια βασική δεξιότητα που μπορεί να είναι χρήσιμη σε πολλές δραστηριότητες των ανθρώπων.

Συμβατότητα με το ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ, και κάτω από τον ευρύτερο άξονα «Οι χάρτες», εντάσσονται σχετικά θέματα όπως: 

 • Ο χάρτης: γιατί σχεδιάζουμε χάρτες
 • Είδη χαρτών
 • Η ταυτότητα του χάρτη
 • Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

Ο γενικότερος στόχος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια των χαρτών και τη σημασία τους στη ζωή των ανθρώπων.

Ως επιμέρους διδακτικοί στόχοι, από το ΑΠΣ προτείνονται οι παρακάτω:

 • να γνωρίσουν οι μαθητές τι είναι χάρτης.
 • να αντιληφθούν τη χρησιμότητα του χάρτη.
 • να διακρίνουν διαφορετικά είδη χαρτών.
 • να εντοπίζουν τα κύρια στοιχεία ενός χάρτη και να αντιλαμβάνονται τη σημασία τους.
 • να υπολογίζουν αποστάσεις με τη βοήθεια της κλίμακας ενός χάρτη.
 • να προσανατολίζονται με τη βοήθεια της πυξίδας και ενός χάρτη.
 • να ορίζουν τη σχετική θέση ενός τόπου στο χάρτη.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η εισαγωγή των μαθητών στην έννοια του χάρτη είναι αρκετά δύσκολη, διότι θα πρέπει να κατανοήσουν ότι ένας χάρτης αναπαριστά έναν τόπο: α) σε κάτοψη, β) υπό κλίμακα και γ) με συμβολική αναπαράσταση των στοιχείων του. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αντιληφθούν τη χρησιμότητα των χαρτών στη ζωή των ανθρώπων και πως τα διαφορετικά είδη χαρτών μας παρέχουν πληροφορίες ανάλογα με το θέμα τους. Τέλος ο προσανατολισμός με χρήση χάρτη και πυξίδας είναι μια νέα εμπειρία για τους μαθητές με την οποία πρέπει να εξοικειωθούν.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Γεωγραφία (ΠΕ) > Χάρτες > Στοιχεία χάρτη >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Προσανατολισμός / προβληματισμός
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Χάρτης: Η απεικόνιση ενός τόπου
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τα είδη των χαρτών
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τα στοιχεία του χάρτη (τίτλος, υπόμνημα, κλίμακα)
50λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Προσανατολισμός με πυξίδα και χάρτη
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι
Ο χάρτης είναι ένα εργαλείο που μας βοηθά να μελετήσουμε τη μορφή ενός τόπου.
Ο χάρτης απεικονίζει έναν τόπο σε κάτοψη και οι πληροφορίες του παρουσιάζονται με σύμβολα.
Διαφορετικοί χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς λόγους.
Να γνωρίσουν την έννοια της κλίμακας και να μπορούν να υπολογίζουν αποστάσεις με τη βοήβειά της.
Οι μαθητές να είναι σε θέση να προσανατολίζονται με τη βοήθεια της πυξίδας και ενός χάρτη.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
χάρτης, υπόμνημα, κλίμακα, προσανατολισμός, πυξίδα, τίτλος χάρτη, είδη χαρτών, σημεία ορίζοντα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, σύνδεση στο διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: Αγλαΐα Πάγκα (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Χάρτης: Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.