Μελέτη ενός εγκάρσιου μηχανικού κύματος

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Μελέτη ενός εγκάρσιου μηχανικού κύματος

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Ο σκοπός του σεναρίου είναι να αναφερθεί σε σχετικά απλές περιπτώσεις γραφικών παραστάσεων που αναφέρονται σε ένα εγκάρσιο κύμα. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το εκπαιδευτικό πρόβλημα είναι ότι πολλοί μαθητές δεν έχουν δει τη δημιουργία ένος εγκάρσιου μηχανικού κύματος και πως αυτό το γεγονός συνδέεται με τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις.

Αυτό το σενάριο αρχικά αναφέρεται  στα φυσικά μεγέθη ενός εγκάρσιου κύματος και πως αυτά μπορούν να μετρηθούν μέσω μιας προσομοίωσης.
Έπειτα προσπαθεί να παρουσιάσει έναν απλό τρόπο κατασκευής των γραφικών παραστάσεων y(x) και φ(x) (για μία χρονική στιγμή t).

 Επίσης προσπαθεί να παρουσιάσει έναν απλό τρόπο κατασκευής των γραφικών παραστάσεων y(t) και φ(t) (για ένα σημείο του ελαστικού μέσπου που βρίσκεται στη θέση x).

Όλα αυτά συνδέονται με προσομοιώσεις - ασκήσεις.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΔΕ) > Ταλαντώσεις και Κύματα > Εγκάρσιο κύμα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Φυσικά μεγέθη ενός εγκάρσιου μηχανικού κύματος
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής.
Στιγμιότυπο κύματος
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Ταλάντωση των σημείων του ελαστικού μέσου
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν και να μετρούν τα φυσικά μεγέθη που υπάρχουν σε εγκάρσιο κύμα.
Να σχεδιάζουν τις γραφικές y(x) και φ(χ) του κύματος κάποια χρονική στιγμή t.
Να σχεδιάζουν τις γραφικές y(t) και φ(t) για ένα σημείο του μέσου διάδοσης του κύματος.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
εγκάρσιο κύμα, γραφικές παραστάσεις,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής

Δημιουργός Σεναρίου: Φώτιος Ζαφειριάδης (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μελέτη ενός εγκάρσιου μηχανικού κύματος» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.