Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Ο μαθητής θα εξοικειωθεί με την έννοια της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος, θα τη σχεδιάσει και θα διαπιστώσει - κατανοήσει τη βασική ιδιότητά της και τα χαρακτηριστικά της.

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα θα διατεθούν δύο διδακτικές ώρες.

Έχουν δημιουργηθεί και επισυναφθεί φύλλα εργασίας με ασκήσεις όμοιες με τις διαδραστικές. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης υπολογιστή προτείνεται να δοθούν την ίδια μέρα σαν εξάσκηση, αλλιώς την επόμενη διδακτική ώρα.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

ΟΙ μαθητές όλο και περισσότερο αποστηθίζουν και σταματούν να σκέφτονται λογικά.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να δυσκολεύονται όλο και περισσότερο με τις γεωμετρικές έννοιες.

Ευελπιστώ ότι με τη βοήθεια του σεναρίου να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια της μεσοκαθέτου αλλά και να σκεφτούν "μαθηματικά" απαντώντας στις ερωτήσεις.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Μαθηματικά (ΔΕ) > Γεωμετρία > Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Θεωρητική προσέγγιση της μεσοκαθέτου ευθ. τμήμ.
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη με τη χρήση διαδραστικού πίνακα ή εργαστήριο υπολογιστών.
Δημιουργία μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη με τη χρήση διαδραστικού πίνακα ή εργαστήριο υπολογιστών.
Ιδιότητα & χαρακτηριστικό μεσοκαθέτου ευθ τμ
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη με τη χρήση διαδραστικού πίνακα ή εργαστήριο υπολογιστών.
Διδακτικοί Στόχοι
Κατανόηση έννοιας μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος
Σχεδιασμός μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος
Διαπίστωση ιδιότητας μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος, δημιουργία, ιδιότητες, χαρακτηριστικά,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σχολική τάξη, υπολογιστής ή υπολογιστές ή διαδραστικός πίνακας. Το σενάριο έχει σχεδιαστεί και για μια απλή σχολική τάξη.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.