Φάση Σεναρίου

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γενικό Λύκειο)

ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

2 ώρες

Επεξεργασία του φύλλου εργασίας.

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_viosfaira-oikosystimata.docx

Στη φάση αυτή ξεκινά τυπικά και ουσιαστικά το ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο διδασκαλίας. Τονίζεται οτι η επίτευξη των μαθησιακών στόχων στηρίζεται στη σωστή λειτουργία των ομάδων και με τη σειρά της η σωστή λειτουργία των ομάδων έχει πολλαπλά γνωστικά και μεταγνωστικά οφέλη (πχ. καλλιέργεια της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, συνεργασίας, αυτορύθμισης). 

Πυρήνας της διδασκαλίας είναι το φύλλο εργασίας που διαμορφώνει ένα κονστρουκτιβιστικό περιβάλλον μάθησης, όπου συνυπάρχουν στοιχεία τόσο συνεργατικής όσο και ανακαλυπτικής/διερευνητικής μάθησης.

Παράλληλα, το παρόν φύλλο εργασίας έχει μία επαγωγική οπτική γύρω από την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, ξεκινώντας από τους πιο γενικούς και απλούς και συνεχίζει με τους πιο συγκεκριμένους και σύνθετους στόχους. Οι ερωτήσεις δε είναι ανοικτού τύπου και οι μαθητές μπορούν να απαντούν τεκμηριωμένα ό,τι νομίζουν ότι είναι σωστό κατά την επεξεργασία του φύλλου εργασίας. Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας περιλαμβάνει και προτεινόμενες απαντήσεις μια που απευθείνεται σε εκπαιδευτικούς.

Συνολικά, το παρόν φύλλο εργασίας διαμορφώνει ένα γόνιμο, μαθησιακά, περιβάλλον, το οποίο ενδυναμώνεται ακόμη περισσότερο μέσα από την ανταλλαγή απόψεων μαθητών διαφορετικών ομάδων μεσω της συζήτησης τόσο γύρω από τα αποτελέσματα όσο και γύρω από τα συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από την επεξεργασία του φύλλου εργασίας.


Δικτυογραφία 1η: διατύπωση υποθέσεων γύρω από τις έννοιες βιόσφαιρα και οικοσυστήματα μέσα από πληθώρα applets και videο.

Προσέγγιση των όρων βιόσφαιρα-οικοσύστημα και των πολύπλοκων σχέσεων που χαρακτηρίζουν τα οικοσυστήματα. μέσα από το photodentro.edu.gr.

Δικτυογραφία 2η: Κατασκευή νέας γνώσης μέσα από σύγκριση πολλαπλού τύπου υλικών (Google μηχανή & διαδραστικό σχολικό βιβλίο)..

Παραδείγματα ανθρώπινης παρέμβασης, θετικής και αρνητικής, πάνω στα παγκόσμια οικοσυστήματα.

Κατασκευή νέας γνώσης μέσα από σύγκριση διαφορετικού τύπου χαρτών του Λογισμικού "Γεωλογία-Γεωγραφία Α' - Β' Γυμνασίου".

Καταγραφή του ρόλου του κλίματος και των βροχοπτώσεων στη διαμόρφωση του τύπου βλάστησης ή της πανίδας μίας περιοχής.

Εγκαταστείστε το λογισμικό "Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄-Β΄Γυμνασίου" και ακολουθείστε τις οδηγίες που παρέχει το φύλλο εργασίας προκειμένου να ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2605