ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γενικό Λύκειο)

ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν μάθημα που συνδυάζει την αξιοποίηση πολυμεσικών ψηφιακών πόρων με δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων, καθώς και το ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας, συντελεί στη διαμόρφωση μίας ανακαλυπτικής/διερευνητικής μαθησιακής διαδικασίας και τελικά στην οικοδόμηση της νέας γνώσης.

Σε 1η φάση μπορεί να γίνει η διερεύνηση του γνωστικού υπόβαθρου των μαθητών και η επεξεργασία της 1ης δραστηριότητας του φύλλου εργασίας λόγω του ποικίλου οπτικοακουστικού υλικού που αυτή εμπεριέχει. Σε 2η φάση οι μαθητές πρέπει να έχουν χρόνο να συζητούν μεταξύ τους και με την εκπαιδευτικό γύρω από αυτά που διαπιστώνουν, αλλά και να καταλήγουν σε συμπεράσματα.

Γενικότερα, οι μαθητές με την επεξεργασία του συγκεκριμένου φύλλου αξιολόγησης καλλιεργούν γνωστικές και μεταγνωστικές ικανότητες, όπως την κριτική και συνθετική τους ικανότητα, καθώς επίσης και τη δημιουργικότητά τους.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολία στην αποσαφήνιση των όρων οικοσύστημα ή βιόσφαιρα.Επίσης, μπορεί να μην αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα τη σημασία των σχέσεων που διαμορφώνονται μεταξύ των οργανισμών, αλλά και τις προεκτάσεις της ανισσορροπίας στις σχέσεις αυτές, για τον άνθρωπο. Σε αυτό θα βοηθήσει η επεξήγηση του όρου «οικοσύστημα» σαν το «σκηνικό» όπου διαμορφώνονται οι σχέσεις μεταξύ των «πρωταγωνιστών» μιας παράστασης. (πχ. τα φύκια της μεσογείου ή τα δέντρα της ζούγκλας του Αμαζόνιου). Επίσης, οι μαθητές μπορεί να αγνοούν ή να υποτιμούν τη σημασία των αβιοτικών παραγόντων (πχ. κλίμα, υψόμετρο, θερμοκρασία μιας περιοχής) στη διαμόρφωση και λειτουργία των οικοσυστημάτων.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων > Φυσικό περιβάλλον > Βιόσφαιρα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εφόρμηση και εισαγωγή μέσα από συζήτηση.
7λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ ή και μέσα στη σχολική αίθουσα.
Επεξεργασία του φύλλου εργασίας.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ.
Συζήτηση στην ολομέλεια γύρω από τα αποτελέσματα.
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ ή και μέσα στη σχολική αίθουσα.
Συζήτηση γύρω από τα συμπεράσματα και κλείσιμο.
8λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ ή και μέσα στη σχολική αίθουσα.
Διδακτικοί Στόχοι
Αποσαφήνιση των εννοιών «βιόσφαιρα» και «οικοσύστημα».
Εντοπισμός και καταγραφή των σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα στα οικοσυστήματα πχ. ρόλος κλίματος.
Διάκριση των θετικών και αρνητικών ανθρώπινων επεμβάσεων πάνω στα οικοσυστήματα.
Σκιαγράφηση της ανάγκης του ανθρώπου για εξέλιξη, τηρώντας όμως μία πλανητική οικολογική ισορροπία.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
οικοσύστημα, βιόσφαιρα, Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, προβολικό.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.