Writing a Holiday Brochure

Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)

Writing a Holiday Brochure

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως. Το παρόν σενάριο επιτρέπει στους μαθητές μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο να γνωρίσουν κάποιες από τις ομορφιές της χώρας μας που την κάνουν τόσο δημοφιλή. Επίσης, θα μπορέσουν να εξοικειωθούν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων νησιών όπως τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, τη γαστρονομία, τις παραλίες, ακόμα και τη διασκέδαση. Όλα αυτά θα είναι δυνατά μέσα από τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου.

Η συγγραφή τουριστικών οδηγών για διάφορα νησιά που ζητείται από τις ομάδες εργασίας των μαθητών βελτιώνει τις δεξιότητές τους στην παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτής διάδρασης όπως καθορίζεται από το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) για το επίπεδο Α2.

Το σενάριο, αποτελούμενο από δύο φάσεις, προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός δύο διδακτικών ωρών στο εργαστήριο πληροφορικής. Στην πρώτη φάση οι μαθητές ενεργοποιούνται για το υπό εξέταση αντικείμενο, γίνεται χωρισμός σε ομάδες εργασίας και ανάθεση εργασιών. Στη συνέχεια εργάζονται στο σπίτι μέσω της πλατφόρμας wiki που θα επιτρέψει την αλληλεπίδραση των μαθητών και τη συνεργασία τους. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η ανισομερής κατανομή εργασίας στην ομάδα, που παρατηρείται συνήθως σε αυτές τις ηλικίες, με αποτέλεσμα κάποιες φορές μερικά μέλη να μη συμμετέχουν (πρόβλημα free-rider effect) (Kerr & Bruun, 1983). Στη δεύτερη φάση γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων στην ολομέλεια της τάξης ώστε να επιλεγεί ο ιδανικός προορισμός διακοπών.

Ως προς την αξιολόγηση, οι μαθητές αξιολογούνται και αξιολογούν. Στη δραστηριότητα της πρώτης φάσης "Συμπλήρωση κενών", οι μαθητές αυτοαξιολογούνται βλέποντας τα αποτελέσματά τους στην οθόνη του υπολογιστή τους. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής μέσω του wiki, σε κάθε μέλος μιας ομάδας παρέχεται η δυνατότητα να παρέμβει και να διορθώσει αξιολογώντας τα προσχέδια της εργασίας τους. Στην επόμενη φάση, οι παρουσιάσεις των τουριστικών οδηγών αξιολογούνται από την ολομέλεια της τάξης η οποία και ψηφίζει την καλύτερη. Τέλος, η ανάθεση εργασίας για το επόμενο μάθημα θα αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτικό.  

Η προτεινόμενη χρήση ΤΠΕ εξοικειώνει τους εμπλεκόμενους μαθητές με το διαδίκτυο ως εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών και γνώσεων, δημιουργώντας περιβάλλον διερευνητικής μάθησης, συζήτησης στην τάξη και ανάπτυξης κριτικής σκέψης.

Με βάση τα παραπάνω, το παρόν σενάριο θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης, υποκατηγορία της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 1999).

 

Βιβλιογραφία

Kerr, N. L., & Bruun, S. E. (1983). Dispensability of member effort and group motivation losses: Free rider effects.Journal of Personality and Social Psychology, 44, 78-94.

Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών http://digitalschool.minedu.gov.gr

Ματσαγγούρας, Γ. Η. (1999) Θεωρία και Πράξη της διδασκαλίας. Η Σχολική Τάξη. Χώρος. Ομάδα. Πειθαρχία. Μέθοδος. Αθήνα: Γρηγόρης.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η τάξη οργανώνει τις καλοκαιρινές της διακοπές. Ποιό είναι το καλύτερο νησί για διακοπές; Οι μαθητές σε ομάδες συλλέγουν ηλεκτρονικά πληροφορίες για πέντε ελληνικά νησιά και στηρίζουν την επιλογή τους με σκοπό να πείσουν και τους συμμαθητές τους. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικτυακής έρευνας θα είναι η συγγραφή τουριστικών οδηγών από τα ίδια τα παιδιά, τα οποία θα παρουσιάσουν στην τάξη τις δημιουργίες τους με σκοπό την ανάδειξη του δημοφιλέστερου προορισμού.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Αγγλική Γλώσσα > Ταξίδια - Τουρισμός - Μετακινήσεις > Παραγωγή γραπτού λόγου >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
The best island for holidays
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Computer Lab
The presentations
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Computer Lab
Διδακτικοί Στόχοι
Να εντοπίζουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες στο διαδίκτυο.
Να συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας ομάδας για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού.
Να μιμούνται το κατάλληλο συγγραφικό στυλ.
Να συνθέτουν τουριστικό οδηγό χρησιμοποιώντας την κατάλληλη γραμματική και σύνταξη.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ελλάδα, νησιά, τουριστικός οδηγός, Wiki,
Υλικοτεχνική υποδομή
Προβολικό μηχάνημα, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΨΑΡΡΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Writing a Holiday Brochure» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.