Το εσωτερικό της γης

Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Το εσωτερικό της γης

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Τίτλος

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΓΗΣ : «Μελέτη της δομής του εσωτερικού της γης» με το λογισμικό  “Γεωλογία – Γεωγραφία Α΄ και Β΄ Γυμνασίου” , από το Διαδίκτυο η ιστοσελίδα  https://www.youtube.com/ , καθώς και το εμπλουτισμένο ηλεκτρονικό βιβλίο του μαθητή Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου  που διατίθεται στην ιστοσελίδα  http://ebooks.edu.gr/       

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Γεωλογία - Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου: Δομή του εσωτερικού της Γης - Λιθοσφαιρικές πλάκες - Θεωρία Λιθοσφαιρικών πλακών               

Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθητών

Απαιτείται οι μαθητές να έχουν εξοικειωθεί  στη χρήση του λογισμικού «Γεωλογία – Γεωγραφία Α΄ και Β΄ Γυμνασίου» πριν το μάθημα.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται το συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί μέρος της υποενότητας Β4.2 (Το εσωτερικό της Γης) του σχολικού βιβλίου Γεωλογία – Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου.

Οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν τη δομή του εσωτερικού της γης, την κατανομή των λιθοσφαιρικών πλακών και τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για να κατανοήσουν τις ενδογενείς δυνάμεις που δρουν στο εσωτερικό της γης και διαμορφώνουν το ανάγλυφό της, όπως θα διδαχθούν σε επόμενο μάθημα.

Το κύριο ζητούμενο δεν είναι η αποστήθιση εννοιών αλλά η κατανόηση των απόψεων της επιστήμης σχετικά με τη δομή της γης και την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών. Άλλωστε οι μαθητές της Α ΄ Γυμνασίου έχουν ήδη δει χάρτες με τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών στο μάθημα της Γεωγραφίας της Ε΄ και της Στ΄  τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Στην τάξη αυτή οι μαθητές καλούνται να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τις προϋπάρχουσες γνώσεις και να κατανοήσουν, όσο το επιτρέπουν οι νοητικές δυνατότητες της ηλικίας τους, γεωλογικές διεργασίες που συμβαίνουν στο εσωτερικό της γης και επηρεάζουν τη μορφή της επιφάνειας της Γης.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις, οι κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών σχετίζονται με τη γεωγραφική κατανομή των μεγάλων οροσειρών, των ηφαιστείων και των σεισμών, άρα και με τις κατά τόπους συνθήκες ζωής των ανθρώπων, που ενδιαφέρουν άμεσα τη γεωγραφική εκπαίδευση.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Γεωγραφία (ΔΕ) > Φυσικό περιβάλλον > Πλανήτης Γη >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Μελέτη του εσωτερικού της γης.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής της σχολικής μονάδας.
Μελέτη των κινήσεων των λιθοσφαιρικών πλακών.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής της σχολικής μονάδας.
Αξιολόγηση μαθητών
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να διακρίνουν τα κύρια τμήματα του εσωτερικού της γης και να περιγράφουν βασικά χαρακτηριστικά τους.
Να αντιλαμβάνονται την έννοια των λιθοσφαιρικών πλακών.
Να κατανοήσουν τις έννοιες που περιγράφουν τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών.
Να εξοικειωθούν με τη χρήση του λογισμικού «Γεωγραφία – Γεωλογία Α΄ και Β΄ Γυμνασίου».
Να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
δομή της γης, Λιθοσφαιρικές πλάκες, θεωρία κίνησης λιθοσφαιρικών πλακών,
Υλικοτεχνική υποδομή
Απαιτείται ικανός αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών για κάθε τριμελή ή τετραμελή ομάδα εργασίας. Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει προεγκατασταθεί η πολυμεσική εφαρμογή «Γεωλογία- Γεωγραφία Α΄- Β΄ Γυμνασίου».
Επιπλέον απαιτείται ένας βιντεοπροβολέας και ένας φορητός υπολογιστής για να πραγματοποιήσει ο εκπαιδευτικός την εμπλουτισμένη διδασκαλία του. Εάν υπάρχει διαδραστικός πίνακας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός καθώς η προτεινόμενη διδασκαλία προβλέπει και την αξιοποίησή του.
Επίσης, πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τους μαθητές.
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το εσωτερικό της γης» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.