Η δομή επανάληψης στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Η δομή επανάληψης στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το διδακτικό σενάριο αυτό δημιουργήθηκε για την Α’ τάξη των ΓΕ.Λ. και το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής». Σύμφωνα με τα υπάρχοντα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ μπορεί να αξιοποιηθεί και για το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ’ Λυκείου αλλά και στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ’ Γυμνασίου με ορισμένες τροποποιήσεις.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Μία προγραμματιστική δομή που δυσκολεύει τους μαθητές είναι αυτή της επανάληψης. Σκοπός του διδακτικού σεναρίου αυτού είναι η κατανόηση της δομής επανάληψης, η γνωριμία με τις διάφορες παραλλαγές της καθώς και η εξοικείωση με την εμφωλευση μεταξύ των επαναληπτικών δομών. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιείται το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch το οποίο αφενός είναι πολύ απλό και αφετέρου παρουσιάζει με άμεσο τρόπο τα αποτελέσματα της εκτέλεσης ενός αλγορίθμου.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Προγραμματισμός υπολογιστών > Προγραμματιστικές δομές >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Κατανοήση της δομής επανάληψης
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Χρήση των εντολών επανάληψης
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Εμφώλευση
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να αντιλαμβάνονται οι μαθητές ότι δομή επανάληψης σημαίνει επανάληψη μίας ή περισσότερων εντολών
Να αποφεύγουν οι μαθητές τη δομή ακολουθίας εφόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δομή επανάληψης
Να διακρίνουν οι μαθητές τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των εντολών επανάληψης
Να κατανοούν οι μαθητές την έννοια της εμφώλευσης στη δομή επανάληψης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
δομή επανάληψης, επανάληψη, εντολή επανάληψης, προγραμματισμός, προγραμματιστικό περιβάλλον, Scratch, Εμφώλευση, επανάλαβε, για πάντα, για πάντα εάν...,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής, Βιντεοπροβολέας
Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτριος Ματθές (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η δομή επανάληψης στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.