Φάση Σεναρίου

Χημεία (Γενικό Λύκειο)

Περιοδικός πίνακας των στοιχείων. Ηλεκτρονιακή δομή και περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων.

3 ώρες

Περιοδικές ιδιότητες. Ατομική ακτίνα, Ea

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe_3_pp_aesop.pdf fe_4_pp_aesop.pdf

Στη φάση αυτή οι μαθητές εξοικειώνονται με την περιοδική μεταβολή της ατομικής ακτίνας και της ενέργειας πρώτου ιοντισμού σε συνάρτηση με τον ατομικό αριθμό του στοιχείου.

Μετά το τέλος του φύλλου εργασίας, οι μαθητές θα είναι σε θέση να συσχετίζουν την ατομική ακτίνα με τη θέση ενος στοιχείου στον Π.Π, να παραθέτουν τους παράγοντες που επηρεάζουντ ην ατομική ακτίνα, να προβλέπουν ποια άτομα χάνουν εύκολότερα ηλεκτρόνια από άλλα και να ερμηνεύουν αυτή τη χημική συμπεριφορά.

Η τρίτη και τελευταία φάση του διδακτικό σεναρίου διενεργείται στο εργαστήριο Η/Υ ή σε αίθουσα με σύνδεση στο διαδίκτυο, με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα.

Όπως και σε προηγούμενες φάσεις του σεναρίου, το μοντέλο που ακολουθείται είναι αυτό της κατευθυνόμενης ανακάλυψης με φθίνουσα καθοδήγηση, βασιζόμενο στο σχήμα πρόβλεψη, δοκιμή, συμπέρασμα.

 


Η Ατομική Ακτίνα

Προβλέψτε, ελέγξτε και επιβεβαιώστε ή διαψεύστε την πρόβλεψή σας μέσω των επόμενων ερωτήσεων, ώστε να συμπεράνετε τι είναι η ατομική ακτίνα.

Ο διαδραστικός περιοδικός πίνακας


Βρείτε για το στοιχείο που σας ενδιαφέρει το πεδίο "Ατομική ακτίνα". Παρατηρήστε τις δύο επιλογές προσδιορισμού της ατομικής ακτίνας..

Ορίζουμε την ατομική ακτίνα.


Δραστικό Πυρηνικό Φορτίο


Υπολογίζουμε ΔΠΦ


Παράγοντες που καθορίζουν την ατομική ακτίνα.

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Πληροφορίες για την ατομική ακτίνα των στοιχείων θα βρείτε στην καρτέλα «Ιδιότητες», στο πεδίο «Ομοιοπολική Ακτίνα» της ιστοσελίδας ptable.

Συνοψίζουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ατομική ακτίνα


Παράγοντες που καθορίζουν την ατομική ακτίνα.


Ατομική ακτίνα μεταβατικών στοιχείων

Τοποθετήστε στις κατάλληλες θέσεις του πίνακα τις ατομικές ακτίνες των μεταβατικών στοιχείων της 4ης περιόδου.

Συνοψίζουμε το φύλλο εργασίας.


Ακτίνες ιόντων


Η ενέργεια πρώτου ιοντισμού (Εi1)


Παράγοντες που καθορίζουν την ενέργεια πρώτου ιοντισμού.

Τοποθετήστε στις κατάλληλες θέσεις τις κάρτες που βρίσκονται κάτω από τον πίνακα.

Παράγοντες που καθορίζουν την ενέργεια πρώτου ιοντισμού.

Συγκρίνετε τις Ei των ατόμων του παραπάνω πίνακα που ανήκουν στην ίδια περίοδο. Συγκρίνετε τις Ei των ατόμων του παραπάνω πίνακα που έχουν ίδιο ΔΠΦ. Συμπληρώστε στη συνέχεια τα κενά των παρακάτω προτάσεων:

Οι ενέργειες 2ου, 3ου κ.ο.κ. ιοντισμού (Εix)

Με τη βοήθεια του διαδραστικού Π.Π. επιλέξτε την κατάλληλη τιμή για τις τέσσερις πρώτες ενέργειες ιοντισμού του Ca.

Συνοψίζουμε για την ενέργεια ιοντισμού

Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

Δημιουργός Σεναρίου: Ηλίας Ζαφειριάδης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Περιοδικός πίνακας των στοιχείων. Ηλεκτρονιακή δομή και περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3181