Ο Άρης και η Μαρίνα σε αποστολή στην Ευρώπη...

Διαθεματική Ομάδα (Δημοτικό)

Ο Άρης και η Μαρίνα σε αποστολή στην Ευρώπη...

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το συγκεκριμένο σενάριο συνιστά μέρος ενός ευρύτερου διαθεματικού σεναρίου διδασκαλίας που εστιάζει στην παιδαγωγική σημασία και αξιοποίηση του παραμυθιού μέσα από τη χρήση εργαλείων Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το παραμύθι αποτελεί ένα μέσο προσέγγισης της γνώσης και εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς τόσο γνωστικούς, όσο συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στοχεύοντας στη σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητας και των ικανοτήτων του παιδιού αξιοποιώντας όλους τους τύπους της νοημοσύνης του.

Ο δάσκαλος, ως υποστηρικτής της γνώσης, ενισχύει την όλη μαθησιακή διαδικασία με στόχο, όπως αναφέρεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003), «να καταστήσει τον μαθητή υπεύθυνο για το λόγο και το έργο που παράγει… ώστε ο μαθητής να εισάγεται στη διαδικασία συνεχούς αναβάθμισης του μαθησιακού του επιπέδου». Επιπρόσθετα, ο μαθητής πρέπει να καταστεί ικανός να παίζει πολλαπλούς ρόλους. Να γίνεται, κατά τη μαθησιακή διαδικασία, ερευνητής, παραγωγός λόγου, συγγραφέας, κριτικά σκεπτόμενος, δημιουργός και ενεργός συμμέτοχος στην κατασκευή της γνώσης.

Το συγκεκριμένο σενάριο στηρίζεται στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης και υλοποιείται μέσα από διερευνητικές–ανακαλυπτικές δραστηριότητες. Οι μαθητές μέσα από βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες  θα γνωρίσουν το μύθο της Ευρώπης και θα συν-ταξιδέψουν με τους αγαπημένους τους ήρωες, τον Άρη και τη Μαρίνα στην Ιταλία όπου θα ξεναγηθούν από τον Πινόκιο, τον ήρωα του γνωστού παραμυθιού του Carlo Lorenzini (Collodi), Πινόκιο,  προσεγγίζοντας έτσι διάφορες πολιτιστικές και γεωγραφικές οπτικές της Ευρωπαϊκής αυτής χώρας.

 

Βιβλιογραφία

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2009). Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο http://ec.europa.eu/archives/publications/booklets/eu_glance/86/el.pdf

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012). Οδηγός ευρωπαϊκής πληροφόρησης για τον πολίτη

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013). Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λουξεμβούργο: Γραφείο Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (2011), Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό, Τόμος Α΄, Γενικό μέρος, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτo

- Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών(ΔΕΠΠΣ) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) ,Αθήνα : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,

- Ματσαγγούρας Η.Γ Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία , Αθήνα 1998 εκδόσεις Γρηγόρη

- Κολιάδης Ε. Θεωρίες μάθησης και Εκπαιδευτική πράξη Γ΄ τομ. Γνωστικές Θεωρίες, Αθήνα 1997

- Βοσνιάδου Σ. Παιδιά, σχολεία και υπολογιστές , Αθήνα Gutenberg

- Σολωμονίδου Χ. Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία  Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, Αθήνα 2006 εκδ. Μεταίχμιο

- Κόμης Β.Ε  Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Αθήνα 2004 εκδ. Νέων Τεχνολογιών

 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), μπορούν να συμβάλλουν στην προετοιμασία της Ευρωπαϊκής ταυτότητας των πολιτών μέσα από διάφορα μέσα ηλεκτρονικής μάθησης, συμβάλλοντας στην προσωπική τους ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και το διαπολιτισμικό διάλογο. Οι Τ.Π.Ε. αποτελούν βασικό εργαλείο μετάδοσης της πληροφορίας αναδεικνύοντας νέα και καινοτόμα πρότυπα διδασκαλίας.

Τα παραμύθια της Ευρώπης είναι ένα από τα καταλληλότερα μέσα προκειμένου οι μαθητές να γνωρίσουν τους μύθους και τα παραμύθια των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό τους και να προσεγγίσουν τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία.

Στο συγκεκριμένο διαθεματικό σενάριο οι μαθητές θα γνωρίσουν μέσα από βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες το μύθο της Ευρώπης, θα συν-ταξιδέψουν με τους αγαπημένους τους ήρωες τον Άρη και τη Μαρίνα (βιβλίο Γλώσσας Α' τάξης Δημοτικού) σε χώρες της Ευρώπης όπου με ήρωες γνωστών παραμυθιών θα προσεγγίσουν διάφορες πολιτιστικές και γεωγραφικές οπτικές της Ευρώπης και θα δημιουργήσουν τα δικά τους ψηφιακά παραμύθια μέσα από ζωγραφιές και κείμενα  αναπτύσσοντας παράλληλα με την Εθνική και την Ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Διαθεματική Ομάδα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Έναυσμα-βίντεο-απεικόνιση του μύθου της Ευρώπης
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Η Ιταλία μέσα από τις περιπέτειες του Πινόκιου
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Συγγραφή-Εικονογράφηση του ψηφιακού του παραμυθιού
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν το λογισμικό (Tux paint) ως μέσο ανάπτυξης της δημιουργικότητας και της έκφρασης
Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και αλληλοβοήθειας για την επίτευξη του κοινού στόχου.
Να διερευνούν τις σχεδιαστικές δυνατότητες του λογισμικού ώστε να μπορούν να αφηγηθούν μια ιστορία
Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι σε κάθε "ξένο” κράτος και λαό, αποβάλλοντας ξενοφοβικά αισθήμα
Να βιώσουν συναισθήματα χαράς.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ευρώπη, Αποστολή, Αρης, Μαρίνα, Ιταλία, Πινόκιος, Πίτσα, Παγωτό,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Υπολογιστών, Ασπροπίνακας , Βιντεοπροβολέας, ελεύθερα λογισμικά
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο Άρης και η Μαρίνα σε αποστολή στην Ευρώπη...» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.