Εισροές-Εκροές και Παραγωγή προϊόντων

Τεχνολογία (Γυμνάσιο)

Εισροές-Εκροές και Παραγωγή προϊόντων

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο εκπαιδευτικό σενάριο χρησιμοποιούνται μαθησιακά αντικείμενα που εμπεριέχονται στο εμπλουτισμένο βιβλίο μαθητή για το μάθημα "Τεχνολογία" της Β΄ τάξης του Γυμνασίου, καθώς και στο Φωτόδεντρο/Ψηφιακό Σχολείο και αφορούν α) στον τρόπο λειτουργίας ενός απλού μοντέλου συστήματος παραγωγής, β) στην επίδραση των συντελεστών στην παραγωγή και γ) στην έννοια του κέρδους.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στο μάθημα "Τεχνολογία" που διδάσκεται στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου, ο μαθητής εισάγεται, μεταξύ άλλων, σε έννοιες που χαρακτηρίζουν ένα βιομηχανικό σύστημα παραγωγής, όπως "εισροές", "εκροές", "συντελεστές παραγωγής", "κέρδος" και ανακαλύπτει βιωματικά την αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ τους. Ο μαθητής, μέσα από την υλοποίηση των φάσεων του εκπαιδευτικού σεναρίου, αποσαφηνίζει, αντιλαμβάνεται και συσχετίζει αυτές τις έννοιες.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Τεχνολογία > Παραγωγή > Συντελεστές >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισροές-Εκροές, Συντελεστές παραγωγής
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη με υπολογιστές
Παραγωγή προϊόντων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη με υπολογιστή και διαδραστικό πίνακα
Κέρδος
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη με υπολογιστές
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να γνωρίζουν και να διακρίνουν τις έννοιες εισροές, εκροές, και συντελεστές παραγωγής
Οι μαθητές να γνωρίζουν την έννοια του κέρδους
Οι μαθητές να αντιλαμβάνονται την αλληλεξάρτηση των συντελεστών παραγωγής
Οι μαθητές να συναρτούν την έννοια "κέρδος" με το κόστος των συντελεστών παραγωγής των προϊόντων
Οι μαθητές να εξοικειωθούν με την οργάνωση και τη διαδικασία σεμιναρίου με χρήση διαδραστικού πίνακα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Εισροές, Εκροές, Συντελεστές παραγωγής, Σύστημα παραγωγής, Κέρδος,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σχολική τάξη, Υπολογιστής, Διαδραστικός πίνακας
Δημιουργός Σεναρίου: Ιωαννης Τζωρτζακης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εισροές-Εκροές και Παραγωγή προϊόντων» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.