Το ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα – Κίνδυνοι και "Ασφάλεια"

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Το ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα – Κίνδυνοι και "Ασφάλεια"

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο προτείνει διδασκαλία μιας διδακτικής ώρας (45 λεπτών) με -ενδεχόμενη- επιπρόσθετη εργασία στο σπίτι.

Προτείνεται να εργαστούν οι μαθητές/τριες σε ομάδες των 2 ή 3, με έναν υπολογιστή ανά ομάδα (ή tablet ή smartphone με δυνατότητα flash player) και παράλληλη αξιοποίηση οθόνης προβολής (κατά προτίμηση διαδραστικού πίνακα) στην τάξη (ή το εργαστήριο).

Το σενάριο δεν είναι δεσμευτικό ως προς τον εξοπλισμό και την οργάνωση της τάξης, όπως περιγράφηκε αμέσως πριν, μπορεί να υλοποιηθεί και μόνο με έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο και βιντεοπροβολέα στην τάξη.

Αξιοποιείται ένα μονοσέλιδο φύλλο εργασίας για κάθε ομάδα μαθητών. 

Το σενάριο αποτελείται από 5 φάσεις. Η 5η φάση μπορεί να ολοκληρωθεί ως εργασία στο σπίτι.

Στις δραστηριότητες, οι μαθητές ζητείται άλλοτε να εργαστούν ατομικά και άλλοτε συνεργατικά (με στοιχεία της μεθόδου peer instruction).

Η διδακτική προσέγγιση περιέχει κυρίως στοιχεία εποικοδομητικής μάθησης, με επιπρόσθετα στοιχεία διερευνητικής -κυρίως- αλλά και ανακαλυτπικής μάθησης, με ενδεχόμενες γνωστικές συγκρούσεις. Απαιτείται η στοχευμένη ανάπτυξη κατάλληλων συζητήσεων από τον εκπαιδευτικό, σε συγκεκριμένα σημεία της διδασκαλίας, τόσο για την μέχρι τότε αξιολόγηση της διδασκαλίας, όσο και για διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση, αλλά και για την ομαλή διασύνδεση των διαδοχικών φάσεων. Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται διακριτικά, κυρίως μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης του εκπαιδευτικού, αλλά και μέσω του εργαλείου των 10 ερωτήσεων της 5ης φάσης. 

Στην 1η φάση, διάρκειας 5 λεπτών, επιχειρείται ανάδειξη και διερεύνηση γνώσεων, απόψεων και ιδεών των μαθητών σχετικά με το βραχυκύκλωμα και τις ασφάλειες. 

Στη 2η φάση, διάρκειας 15 λεπτών, επιχειρείται κατασκευή απλού ηλεκτρικού κυκλώματος και επίδειξη βραχυκυκλώματος.

Στην 3η φάση, διάρκειας 7 λεπτών, οι μαθητές συνεργάζονται σε ομάδες πραγματοποιώντας δραστηριότητα με φύλλο εργασίας και στη συνέχεια αξιοποιούνται μία ή δυο προσομοιώσεις ηλεκτρικού κυκλώματος.

Στην 4η φάση, διάρκειας 3 λεπτών, παρουσιάζεται η ηλεκτρική ασφάλεια (και ανατίθεται σχετική εργασία για το σπίτι).

Στην 5η φάση, διάρκειας 15 λεπτών, αξιοποιείται εφαρμογή (σε flash) με 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, για (αυτο)αξιολόγηση και αναστοχασμό. Εναλλακτικά, η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργασία και αυτοαξιολόγηση από τους μαθητές στο σπίτι.

Επαφίεται στην κρίση του εκπαιδευτικού, ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών του και τις ανάγκες της διδασκαλίας του, το πώς και σε ποιο βαθμό θα αξιοποιήσει τα προτεινόμενα μαθησιακά αντικείμενα στο σενάριο. Το σενάριο είναι αρκετά τροποποιήσιμο, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί σε αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους συνθήκες.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η κατανόηση από τους μαθητές του ηλεκτρικού βραχυ-κυκλώματος (της πρόβλεψης, των κινδύνων και της αποτροπής του) θεωρείται απαραίτητη, τόσο για τις ανάγκες των σπουδών τους, όσο και για την καθημερινή ζωή.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΔΕ) > Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός > Βραχυκύκλωμα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με οθόνη προβολής ή διαδραστικό πίνακα ή εργαστήριο με υπολογιστές ή tablets/smartphones (με flash player)
Ηλεκτρικό κύκλωμα και βραχυ-κύκλωμα
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με οθόνη προβολής ή διαδραστικό πίνακα ή εργαστήριο με υπολογιστές ή tablets/smartphones (με flash player)
Προσομοίωση ηλεκτρικού κυκλώματος
7λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με οθόνη προβολής ή διαδραστικό πίνακα ή εργαστήριο με υπολογιστές ή tablets/smartphones (με flash player)
Ηλεκτρική ασφάλειεα
3λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με οθόνη προβολής ή διαδραστικό πίνακα ή εργαστήριο με υπολογιστές ή tablets/smartphones (με flash player)
(αυτο)Αξιολόγηση/αναστοχασμός
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με οθόνη προβολής ή διαδραστικό πίνακα ή εργαστήριο με υπολογιστές ή tablets/smartphones (με flash player)
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να μελετήσουν εικονικά ηλεκτρικά κυκλώματα
Οι μαθητές να αναγνωρίζουν περιπτώσεις βραχυκυκλωμάτων και να προσδιορίζουν τις θέσεις τους.
Οι μαθητές να γνωρίζουν τους κινδύνους των βραχυκυκλωμάτων.
Οι μαθητές να προβλέπουν βραχυκυκλώματα στην καθημερινή ζωή και να τα αποτρέπουν.
Οι μαθητές να κατανοήσουν τη χρησιμότητα της ασφάλειας στα ηλεκτρικά κυκλώματα.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
βραχυκύκλωμα, ηλεκτρικό κύκλωμα, ηλεκτρική ασφάλεια,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός υπολογιστής με οθόνη προβολής ή -ατομικά ή ανά ομάδα μαθητών- ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή smartphone/tablet (με flash player)

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα – Κίνδυνοι και "Ασφάλεια"» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).