Φάση Σεναρίου

Χημεία (Γυμνάσιο)

Περιεκτικότητες διαλυμάτων

3 ώρες

Περιεκτικότητα διαλύματος % v/v

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_f3_1.docx

Γίνεται σύντομη επίδειξη του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων και παίρνουν το φύλλο εργασίας που θα πρέπει να συμπληρώσουν και να το παραδώσουν στον καθηγητή.

Οι δραστηριότητες των μαθητών στο φύλλο εργασίας έχουν σχεδιαστεί ως εξής: Η πρώτη δραστηριότητα είναι η πρόβλεψη. Με αυτήν επιδιώκουμε α) να αναγνωρίσουν και να διατυπώσουν τις απόψεις τους και β) να επαναδιατυπώσουν τις απόψεις τους ως υποθέσεις για πειραματικό έλεγχο. Η δεύτερη δραστηριότητα είναι η σχεδίαση της πειραματικής διάταξης και της πειραματικής διαδικασίας. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη, διότι έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές εκτελούν μηχανικά και δεν κατανοούν πειραματικές διατάξεις που έχουν σχεδιαστεί από άλλους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι θεωρούμε αρκετά σημαντικό οι δύο αυτές δραστηριότητες να προηγηθούν της επίδειξης του λογισμικού. Έτσι οι μαθητές θα μπορέσουν να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν με βάση την προηγούμενη γνώση που έχουν αποκτήσει στα προηγούμενα δύο μαθήματα. Στην τρίτη δραστηριότητα οι μαθητές ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται στο φύλλο εργασίας. Η υπογραφή του καθηγητή στο φύλλο εργασίας σε αυτή τη φάση εμπλέκει άμεσα όλους του μαθητές. Στην τέταρτη δραστηριότητα γίνεται σχολαστική σύγκριση των υποθέσεων - πειραματικών αποτελεσμάτων και δημιουργείται η βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Η 3η φάση ολοκληρώνεται με σειρά ερωτήσεων που μπορεί να αποτελέσει την εργασία των μαθητών για το επόμενο μάθημα.

Εναλλακτικά η  φάση αυτή μπορεί να γίνει σε μία αίθουσα διδασκαλίας η οποία θα διαθέτει διαδραστικό πίνακα ή προβολικό μηχάνημα όπου ένας μαθητής θα εκτελεί το πείραμα και οι μαθητές στα θρανία σε ομάδες των δύο ατόμων θα δουλεύουν το φύλλο εργασίας.


Παρασκευή διαλυμάτων % v/v αλκοόλης στο νερό

Το λογισμικό δεν λαμβάνει υπόψη του τη μείωση όγκου που προκύπτει από την ανάμειξη του νερού με την αλκοόλη. Θεωρούμε ότι η ανάλυση αυτού του φαινομένου δεν αφορά τους επιδιωκόμενους στόχους του σεναρίου.

2η Ερώτηση


Σκεύη Χημείας για παρασκευή διαλυμάτων % όγκο σε όγκο


1η Ερώτηση

Κάνε κλικ με το ποντίκι στα κατάλληλα σκεύη όργανα.

3η Ερώτηση


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Περιεκτικότητες διαλυμάτων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
114