Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Όταν οι Πίνακες εκφράζουν Συναισθήματα

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν σενάριο εστιάζει στα συναισθήματα που μεταχειρίζεται, διαχειρίζεται και αποτυπώνει η  Τέχνη της Ζωγραφικής, καθώς οι τέχνες προσελκύουν το ενδιαφέρον των παιδιών και η συμμετοχή τους σε δημιουργικές δραστηριότητες, με την κατάλληλη παιδαγωγική αξιοποίηση μπορεί να συμβάλλει τόσο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, όσο και στην υποστήριξη της μαθησιακής τους προσπάθειας.

Όταν καλλιεργείται ο οπτικός εγγραμματισμός, τα παιδιά μαθαίνουν πώς να παρατηρούν οτιδήποτε ενεργοποιεί το αισθητήριο της όρασής τους (Sullivan, 2002), αναπτύσσεται η δημιουργική και κριτική τους  ικανότητα και η αναπαραστατική τους σκέψη και έτσι τα παιδιά μπορούν να εκφράσουν με διαφορετικούς τρόπους και μέσα  τα συναισθήματά και  τη σκέψη τους. Είναι πολύ σημαντικό επίσης η καλλιέργεια στοχαστικής διάθεσης στην τάξη, μέσα από την παρατήρηση έργων τέχνης, ώστε το  μικρό παιδί να δώσει έννοια και μορφή στο συναίσθημά του και να επικοινωνήσει δημιουργικά τις εσωτερικές του εικόνες.   

Η  αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας στην εκπαίδευση,  ως ένα νέο στοιχείο στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου  στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η παρατήρηση έργων τέχνης ,οι οπτικές μορφές και τα οπτικά μηνύματα που κατακλύζουν τα παιδιά,  αποκρυσταλλώνουν συναισθήματα, εμπειρίες, σκέψεις, ιδέες και στάσεις, διευρύνοντας τις εκφραστικές τους δυνατότητες, ενισχύοντας την κριτική και δημιουργική τους σκέψη και αξιοποιούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους ( Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2011).  

Για την εφαρμογή του παρόντος σεναρίου κρίνεται επιβεβλημένη η εξοικείωση των παιδιών με την παρατήρηση έργων τέχνης, κάτι που θα διευκολύνει την ανάπτυξη στοχαστικής διάθεσης μέσα στην τάξη και ενσυναίσθησης.

Το σενάριο περιλαμβάνει δραστηριότητες από όλα τα γνωστικά αντικείμενα που εμπεριέχονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο (2003) όπως Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και Μαθηματικά, Παιδί και Περιβάλλον  και Παιδί και Δημιουργία και Έκφραση- Εικαστικά. Όλες οι δραστηριότητες διατρέχονται εγκάρσια από το γνωστικό αντικείμενο Παιδί και Πληροφορική. Επίσης συμβαδίζει με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο (2003), καθώς οι δραστηριότητες είναι οργανωμένες  1) διαθεματικά-διεπιστημονικά και 2) συνδυάζουν το παιχνίδι με τη μάθηση.  

Διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές: Θεματική προσέγγιση, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, συζήτηση στην ολομέλεια,εργασία σε ομάδες, ατομική παρουσίαση στην ολομέλεια, ερωτήσεις-απαντήσεις,  καταιγισμός ιδεών, επίδειξη από τη νηπιαγωγό. 

Το σενάριο εντάσσεται  στις καινοτόμες δράσεις και στις θεματικές ενότητες του Κοινωνικού Σχολείου.

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Στο παρόν σενάριο τα παιδιά καλούνται να  έρθουν σε επαφή με διάσημους πίνακες ζωγραφικής και μέσα από την παρατήρηση, να αναγνωρίσουν, να διαχειριστούν, να κατανοήσουν , να ανακαλύψουν συναισθήματα που εκφράζονται μέσα από την τέχνη της ζωγραφικής και να αναπτύξουν δεξιότητες ενσυναίσθησης. Μέσα από μία στοχαστική διάθεση θα  ενεργοποιήσουν τις αισθήσεις τους,  και με εργαλεία  την απεικόνιση, την αναπαράσταση, τη δημιουργία, την έκφραση,  θα δώσουν μορφή στο συναίσθημά τους και θα επικοινωνήσουν  τις εσωτερικές τους εικόνες, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της παρατηρητικής ικανότητας και δημιουργικής σκέψης, τη διεύρυνση της αντίληψής τους και την κατάκτηση νέων γνώσεων.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: Ανίχνευση γνώσεων για τα συναισθήματα
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
30 λεπτά
Φάση 2: Γίνομαι ο ήρωας του πίνακα
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
35 λεπτά
Φάση 3: Παίζω με τα συναισθήματα
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
60 λεπτά
Φάση 4: Μαθαίνω μέσα από τα συναισθήματα
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
25 λεπτά
Φάση 5: Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους μέσα από την Τέχνη
  2. Να βιώσουν την ενσυναίσθηση μέσα από την παρατήρηση έργων ζωγραφικής
  3. Να αναπτύξουν την παρατηρητική τους ικανότητα που θα ενδυναμώσει τη δημιουργική και κριτική σκέψη
  4. Να αποκτήσουν θετική αυτοεκτίμηση μέσα από την αλληλεπίδραση για την παραγωγή κοινού έργου
  5. Να καλλιεργηθεί η στοχαστική τους ικανότητα μέσα από την παρατήρηση συναισθημάτων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Πίνακες
συναισθήματα
Αισθητική καλλιέργεια
Οπτικός εγγραματισμός
τέχνες
ζωγραφική
ενσυναίσθηση
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η/Υ, Διαδίκτυο, Εκτυπωτής, Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή , Χαρτόνια, Τέμπερες
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΤΑΞΙΑ (Εκπαιδευτικός)