Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΚΥΤΤΑΡΟ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Ερωτοαποκρίσεις

Διάλογος

Καθοδηγούμενη ανακάλυψη

Χρήση λογισμικού

Φύλλα εργασίας και αξιολόγησης

Πραγματοποίηση πειραμάτων: τον βοηθά να σκέφτεται, να παρατηρεί, να συγκρίνει, να καταλήγει σε συμπεράσματα και ουσιαστικά να μυείται στην επιστημονική μεθοδολογία.

Ενεργητική προσέγγιση της γνώσης: οι μαθητές χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή οπτικοποιούν το μικρόκοσμο και με τις διαδικτυακές προσομοιώσεις αντιλαμβάνονται καλύτερα τη δομή και τη λειτουργία του κυττάρου.

Η βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατάλληλων δυναμικών προσομοιώσεων μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη στο να αντιληφθεί και να κατανοήσει ο μαθητής καλύτερα έννοιες και διαδικασίες που αφορούν το κύτταρο και τις λειτουργίες του. Η συμμετοχή του στην διαδικασία της μάθησης είναι πιο ενεργή και έχει ως στόχο να φθάσουν ο ίδιος στη γνώση, και τελικά να μάθει πως θα μαθαίνει. Η συμμετοχή του εκπαιδευτικού  πέρα από την αρχική παρέμβαση είναι διορθωτική.     

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Στο σενάριο αυτό γίνεται μια προσπάθεια ανίχνευσης του μικρόκοσμου.

Ο μαθητής θα πρέπει να διακρίνει το κύτταρο ως τη βασική δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής, να αναγνωρίζει και να περιγράφει τις επιμέρους κυτταρικές δομές και να τις συσχετίζει με τις λειτουργίες που αυτές επιτελούν, να χρησιμοποιεί γνώσεις και δεξιότητες για την επεξεργασία και την αξιοποίηση δεδομένων ή την επίλυση προβλημάτων, να συλλέγει πληροφορίες και χρησιμοποιεί την τεχνολογία της πληροφορικής,  να εξοικειωθεί με την αναζήτηση και τη συσχέτιση πληροφοριών σε υπερκείμενα και σε πολυμεσικό περιβάλλον, να συμμετέχει σε ομάδες και να συνεργάζεται, να αναζητεί πληροφορίες στο διαδίκτυο, να τις διασταυρώνει για να ελέγχει την εγκυρότητά τους.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Προσέλκυση ενδιαφέροντος - Παρουσίαση εννοιών
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Βιολογίας
120 λεπτά
Φάση 2: Τρία φύλλα εργασίας
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Βιολογίας
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. • Να αναγνωρίζει το κύτταρο ως βασική δομική και λειτουργική μονάδα όλων των οργανισμών
  2. • Να αντιλαμβάνεται την κυτταρική διαφοροποίηση
  3. • Να περιγράφει τη δομή και τις λειτουργιες της πλασματικής μεμβράνης
  4. • Να αναγνωρίζει τον πυρήνα τον πυρηνίσκο και τα οργανίδια του κυττάρου
  5. • Να αναγνωρίζει τη σχέση δομής και λειτουργίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Κύτταρο - Προκαρυωτικό - Ευκαρυωτικό - Πλασματική μεμβράνη - Οργανίδια κυττάρου
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Υπολογιστές - Βιντεοπροβολέας - Λογισμικά παρουσίασης - Μικροσκόπια
Δημιουργός Σεναρίου: Εμμανουήλ Λυρατζόπουλος (Εκπαιδευτικός)