Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

 

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της επιστήμης της πληροφορικής Δεδομένα, Επεξεργασία και Πληροφορία, και διαπιστώνεται η σχέση μεταξύ τους.

Το σενάριο μπορεί να ενταχθεί στο μάθημα της Πληροφορικής της Α΄ τάξης του Γυμνασίου. Καλύπτει το Κεφάλαιο 1:"Βασικές έννοιες της Πληροφορικής", παράγραφο 1.1 Από τα δεδομένα στην πληροφορία, της Ενότητας 1: "Γνωρίζω τον Υπολογιστή", του βιβλίου μαθητή "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου". Το βιβλίο καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τους ειδικούς σκοπούς του ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών) και του ΑΠΣ (Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών) Πληροφορικής. Η πρόταση αφορά τις ακολουθούμενες διδακτικές προσεγγίσεις στη σχολική πρακτική και δίνει έμφαση στην εμπλοκή των μαθητών σε μαθησιακές δραστηριότητες και συνθετικές εργασίες που υλοποιούνται στο εργαστήριο Πληροφορικής.

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

 

Διαπιστώνεται ότι οι μαθητές της Α΄ Τάξης του Γυμνασίου, αν και έχουν αποκτήσει μεγάλη δεξιότητα στον χειρισμό ενός Η/Υ, δεν γνωρίζουν βασικές έννοιες της επιστήμης της Πληροφορικής όπως, Δεδομένα, Επεξεργασία και Πληροφορία. Έχουν μια σχετικά καθαρή εικόνα για τα Δεδομένα, καθώς χρησιμοποιούν τον όρο στα Μαθηματικά και στη Φυσική, αλλά πιστεύουν ότι η Επεξεργασία αφορά μόνο χειρωνακτικές δραστηριότητες και συγχέουν την Πληροφορία με την πληροφόρηση.

 

Το σενάριο θα επιχειρήσει να κάνει φανερό στους μαθητές, τι είναι οι Πληροφορίες στις οποίες βασιζόμαστε για να παίρνουμε αποφάσεις, από ποιο πρωτογενές υλικό προέρχονται και μέσω ποιας διαδικασία παράγονται. Οι μαθητές θα εμπλακούν σε  δραστηριότητες ομαδικές και ατομικές, οι οποίες αποσκοπούν  στην επίτευξη των γνωστικών στόχων, αλλά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού εργαλείων στην Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και τη διαμόρφωση θετικών στάσεων σε σχέση με τη συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή στην οικοδόμηση της γνώσης.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Έκθεση προβληματισμού - Κινητοποίηση των μαθητών
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
25 λεπτά
Φάση 2: Συγκέντρωση Δεδομένων – Επεξεργασία Υλικού
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
20 λεπτά
Φάση 3: Οργάνωση – Διατύπωση Υποθέσεων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 4: Έλεγχος Υποθέσεων - Εφαρμογή
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
20 λεπτά
Φάση 5: Αξιολόγηση - Ανακεφαλαίωση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα δεδομένα ενός προβλήματος
  2. Να ορίζουν το είδος της επεξεργασίας στην οποία υπόκεινται τα δεδομένα
  3. Να διακρίνουν την παραγόμενη πληροφορία σαν αποτέλεσμα της επεξεργασίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
δεδομένα
Επεξεργασία
Πληροφορία
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Πληροφορικής
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΗ (Εκπαιδευτικός)