Λιθοσφαιρικές πλάκες και σεισμοί

Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Λιθοσφαιρικές πλάκες και σεισμοί

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η προσέγγιση που θα επιχειρηθεί στο συγκεκριμένο σενάριο αφορά στην κατανομή των σεισμικά ενεργών περιοχών στην επιφάνεια της Γης, στην ταξινόμηση και σύγκριση των βασικών χαρακτηριστικών τους και στο συσχετισμό τους με την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών. Το λογισμικό «Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄-Β΄ Γυμνασίου» που θα χρησιμοποιηθεί προσφέρει τη δυνατότητα μέσα από προσομοιώσεις να κατανοήσουν τις διεργασίες που συμβαίνουν στο εσωτερικό της Γης, τις οποίες είναι αδύνατον να δει κανείς εξαιτίας του πολύ μεγάλου βάθους που αυτές συμβαίνουν, αλλά μπορεί μόνο να τις αναπαραστήσει.

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας έχει ως πυρήνα ένα φύλλο εργασίας. Μελετά τη σχέση των λιθοσφαιρικών πλακών με τη σεισμικότητα στα διάφορα μέρη της Γης, προσπαθεί να διακρίνει τα διάφορα είδη των σχετικών κινήσεων των πλακών και εστιάζει στο καθεστώς κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών στον Ελληνικό χώρο. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν κουράζουν τους μαθητές, καθώς με το εκπαιδευτικό λογισμικό δίνονται με εποπτικό τρόπο και με προσομοιώσεις, οπότε γίνονται πιο εύκολα κατανοητές.

Η κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών και οι σεισμοί συμβαίνουν σε απαγορευτικά βάθη για να τα δει το ανθρώπινο μάτι. Επίσης η ταχύτητα κίνησης των πλακών είναι πολύ μικρή και έτσι δεν γίνεται αντιληπτή. Γι’ αυτό το λόγο ένα εκπαιδευτικό λογισμικό, μέσα από τις προσομοιώσεις, προσφέρει τη δυνατότητα να διερευνήσουν οι μαθητές τις διεργασίες αυτές του εσωτερικού της Γης.

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται ονομάζεται «Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄-Β΄ Γυμνασίου» και βρίσκεται στον ιστότοπο του Ψηφιακού Σχολείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όλους. Η διεύθυνση του ιστοτόπου που βρίσκεται το λογισμικό είναι η ακόλουθη: http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B106….


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές θα παρατηρήσουν τις θέσεις των σεισμικών επικέντρων σε όλη τη Γη και θα δουν ότι δεν είναι τυχαία κατανεμημένα. Διερευνώντας τις αιτίες που δημιουργούν τους σεισμούς, θα οδηγηθούν στη σύγχρονη θεωρία που τους εξηγεί, δηλαδή τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Γεωγραφία (ΔΕ) > Φυσικό περιβάλλον > Λιθόσφαιρα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ανάκληση προϋπαρχουσών γνώσεων
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Πρόκληση ενδιαφέροντος μαθητών
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Φύλλο εργασίας
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Να συσχετίζουν τη σχετική κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών με τους σεισμούς
Να εντοπίζουν τις σεισμικές ζώνες της γης
Να ερμηνεύουν τη μεγάλη σεισμικότητα του Ελλαδικού χώρου
Να χρησιμοποιούν μοντέλα προσομοίωσης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Λιθοσφαιρικές πλάκες, Σεισμοί, Λογισμικό, Γεωγραφία, Γεωλογία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές από τους μαθητές ή υπολογιστές στο εργαστήριο πληροφορικής, προβολικό σύστημα

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Λιθοσφαιρικές πλάκες και σεισμοί» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.