1897-1911: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ΣΤHΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΘΡΙΑΜΒΟ

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

1897-1911: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ΣΤHΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΘΡΙΑΜΒΟ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο πραγματοποιείται στα πλαίσια της επεξεργασίας των Διδακτικών Ενοτήτων 27-28 του σχολικού εγχειριδίου της  Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου. Η παιδαγωγική θεωρία στην οποία εντάσσεται η πρόταση διδασκαλίας/το σενάριο είναι αυτή της καθοδηγούμενης ανακάλυψης του Bruner, σε συνδυασμό με τη θεωρία του Vygotsky περί μάθησης μέσω οικοδόμησης της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές.(Ματσαγγούρας 2004).  Περιλαμβάνει τη γνωριμία και την κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με την πολιτική κατάσταση της χώρας στις αρχές του 20ου αιώνα (πολιτειακό ζήτημα, κοινοβουλευτισμός,Σύνταγμα κλπ), το ρόλο και την αποτίμηση των ενεργειών σημαντικών προσωπικοτήτων της υπό εξέταση ιστορικής περιόδου (Βενιζέλος κλπ), τη σύγκριση και αντιπαραβολή διαφορετικών πολιτικών περιόδων και ιστοριογραφικών πεποιθήσεων που οδηγούν σε ανάδειξη ομοιοτήτων (πως από την αρχική σύγκρουση φθάνουμε στο συμβιβασμό στη διαμάχη πολιτικών και μοναρχίας) και διαφορών (αμηχανία ως προς την προσέγγιση του κινήματος στο Γουδί από διάφορους ιστορικούς)

Το διδακτικό σενάριο  στηρίζεται στην αναζήτηση και οικοδόμηση της γνώσης, την ομαδοσυνεργασία,και την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Προαπαιτούμενα είναι η προηγούμενη εξοικείωση των μαθητών με την ομαδική εργασία, την αναζήτηση στο διαδίκτυο, τη χρήση λογισμικών και ψηφιακών εργαλείων (π.χ επεξεργαστής κειμένου,λογισμικό παρουσιάσεων κλπ).Σε αντίθετη περίπτωση, ο διδάσκων φροντίζει, πριν από την εφαρμογή του σεναρίου, να εξασφαλίσει αυτές τις προϋποθέσεις και να ασκήσει στοιχειωδώς τους μαθητές του.  Τα φύλλα εργασίας αναρτώνται είτε στην ηλεκτρονική τάξη του σχολείου είτε στην επιφάνεια εργασίας των Η/Υ  από τον εκπαιδευτικό. Το τελικό ομαδοσυνεργατικό προϊόν  παρουσιάζεται από τη μαθητική ομάδα προς τις υπόλοιπες και στη συνέχεια αναρτάται δημόσια (π.χ. ιστότοπος σχολείου). Τέλος, το σενάριο υλοποιείται τόσο μέσα στην τάξη όσο και στο εργαστήριο πληροφορικής


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Πώς η ελληνική κοινωνία του τέλους του 19ου αιώνα οδηγείται από την ταπείνωση και τον εξευτελισμό του 1897 στο σταδιακό μετασχηματισμό για την πραγματοποίηση των εθνικών πόθων;Ποιοί παράγοντες (πρόσωπα, θεσμοί, ιδεολογικά ρεύματα κλπ) έπαιξαν σημαίνοντα ρόλο στην περίοδο της προετοιμασίας για τον εθνικό θρίαμβο;

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολιτικά και Ιδεολογικά Ζητήματα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση-Προβληματισμός
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Διερεύνηση και Επεξεργασία φύλλων εργασίας
65λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Παρουσίαση τελικού προϊόντος-Αυτο-/Ετεροαξιολόγηση
44λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία
1λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας στις αρχές του 20ου αιώνα
Να γνωρίσουν και να αποτιμήσουν τις πρώτες πολιτικές επιλογές του Ελευθερίου Βενιζέλου
Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας,επιλογής του κατάλληλου υλικού,σύνθεσης και παρουσίασής του
Να πληροφορηθούν για το Στρατιωτικό Σύνδεσμο (μέλη,επιδιώξεις κλπ) και το κίνημα στο Γουδί
Να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη τους μέσα από τη σύγκριση διαφορετικών απόψεων και καταστάσεων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Κίνημα στο Γουδί, Βενιζέλος, αστικός εκσυγχρονισμός, Σύνταγμα 1911, μοναρχία, φιλελευθερισμός, Στρατιωτικός Σύνδεσμος,
Υλικοτεχνική υποδομή
Βιντεοπροβολέας, Η/Υ εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών, Διαδραστικός Πινακας

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΜΠΑΦΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «1897-1911: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ΣΤHΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΘΡΙΑΜΒΟ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.