Δομή επανάληψης με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού Scratch

Πληροφορική (Δημοτικό)

Δομή επανάληψης με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού Scratch

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το διδακτικό σενάριο σχετίζεται άμεσα τόσο με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για την Πληροφορική όσο και με την διδασκαλία − πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που έχουν εισαχθεί στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) (ΦΕΚ 1139/ 28-8-2010). Το σενάριο καλύπτει τον άξονα µαθησιακών στόχων «Προγραμματίζω τον υπολογιστή».

Οι μαθητές χρησιμοποιούν το εργαστήριο πληροφορικής που έχει σύνδεση στο Διαδίκτυο. Επίσης υπάρχει βιντεοπροβολέας και χρησιμοποιούνται φύλλα εργασίας σε κάθε ομάδα. Οι μαθητές ενεργούν ομαδοσυνεργατικά χωρισμένοι σε διαφορετικές ομάδες (ανά φύλο και εθνικότητα) των 2- 3 ατόμων για να αλληλοσυμπληρώνουν τις γνώσεις τους. Στο τέλος της εργασίας η κάθε ομάδα παρουσιάζει το αποτέλεσμα στην ολομέλεια της τάξης.

Οι φάσεις του σεναρίου είναι η Διερεύνηση , παρουσίαση, εφαρμογή και αναστοχασμός.

Βιβλιογραφία- Δικτυογραφία

1) Παιδαγωγικό Ιστιντούτο:  Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη

http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook-epimorfotes/sxeseis/sxeseis_sxolikh_taxh.pdf

2) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:  Βασικό επιμορφωτικό υλικό http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook-epimorfotes/geniko-meros/1.%20tomos%20a%20geniko.pdf

3) ΚΣΕ Μουδανιών:  Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της γνώσης http://ksemoudania.wdfiles.com/local--files/example-item-4/GENIKO_MEROS_2011_shortly.pdf

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Μια από τις σημαντικότερες έννοιες στη Πληροφορική είναι η χρήση της δομής επανάληψης. Θέλουμε οι μαθητές του δημοτικού, να μάθουν την εντολή επανάληψης σε μια γλώσσα προγραμματισμού χωρίς όμως να αναλωθούν στον τρόπο σύνταξη της εντολής πληκτρολογώντας όπως απαιτείται για τη σύνταξη στις κλασσικές γλώσσες προγραμματισμού. Γι αυτό το λόγο κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα προγραμματισμού Scratch . Είναι ένα περιβάλλον ελκυστικό στους μαθητές, με σύγχρονο interface και διασκεδαστικό τρόπο εργασίας ενώ συγχρόνως ο μαθητής μπορεί να δει τα αποτελέσματα της κάθε ενέργειάς του.

Το διδακτικό σενάριο αποσκοπεί στην κατανόηση της λειτουργίας της δομής επανάληψης. Ιδιαίτερα μέσα από αυτό το διδακτικό σενάριο οι μαθητές θα αποκτήσουν δεξιότητες όσον αφορά τη λειτουργία της εντολής με τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού και θα εκτιμήσουν την λειτουργικότητά της.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Προγραμματισμός υπολογιστών > Προγραμματιστικές δομές >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Διερεύνηση
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Παρουσίαση
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Εφαρμογή
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αναστοχασμός
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να είναι ικανοί να :
1. (Γνώσεις) αναγνωρίζουν και να επιλέγουν τις βασικές εντολές της γλώσσας προγραμματισμού Scratch
2. (Δεξιότητες) κατανοούν τη χρήση της εντολής επανάλαβε,
3. (Στάσεις) εκτιμούν τη χρήση της εντολής επανάλαβε
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Scratch δομή επανάληψης,
Υλικοτεχνική υποδομή
εργαστήριο πληροφορικής, videoprojector, φύλλα εργασίας, σύνδεση στο Διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΡΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « Δομή επανάληψης με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού Scratch» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.