ΠΡΩΤΟΛΥΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Χημεία (Γενικό Λύκειο)

ΠΡΩΤΟΛΥΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το διδακτικό σενάριο με τίτλο πρωτολυτικού δείκτες αποτελείται από τέσσερις φάσεις. Στην πρώτη φάση κεντρίζεται το ενδιαφέρον και η προσοχή των μαθητών με θέματα καθημερινότητας που σχετίζονται με τους δείκτες. Στη δεύτερη φάση ζητάμε από τους μαθητές να εμπλακούν με τη διδακτική διαδικασία μέσα από ερωτήσεις πρόβλεψης του πειράματος. Στη συνέχεια στην τρίτη φάση του σεναρίου οι μαθητές αυτενεργούν υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντα στο να εκτελέσουν το πείραμα και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους. Και τέλος στην τέταρτη φάση οι μαθητές καλούνται να εξάγουν τα συμπεράσματά τους και να τα συκρίνουν με τις αρχικές τους προβλέψεις.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι δείκτες στη χημεία είναι ένα μαθησιακό αντικείμενο το οποίο συναντάται από τους μαθητές για πρώτη φορά στο γυμνάσιο μέχρι και την Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης στη Γ' Λυκείου. Σχετίζεται δε, με διάφορα γνωστικά αντικείμενα όπως τα οξέα, οι βάσεις, το pH, η εξουδετέρωση, η ογκομέτρηση κ.α.

Η επίτευξη των στόχων του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου βασίζεται στην καθοδηγούμενη ανακαλυπτική μέθοδο με το διδάσκοντα στο ρόλο του συντονιστή-καθοδηγητή ενώ οι μαθητές δρουν ομαδοσυνεργατικά και αυτενεργώντας. Το σενάριο βασίζεται στη χρήση τόσο των λογισμικών αλλά και του πραγματικού πειράματος τα οποία σε συνδυασμό βοηθούν τους μαθητές να  αναπτύξουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες. Το σενάριο είναι βασισμένο σε τρεις άξονες: Φάση Α) Πρόβλεψη του πειράματος, στην οποία οι μαθητές καλούνται με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις να προβλέψουν τι θα συμβεί και να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις. Φάση Β) Εκτέλεση του πειράματος, στην οποία οι μαθητές ενεργούν. Φάση Γ) Επιβεβαίωση αποτελεσμάτων-Συμπεράσματα, όπου οι ίδιοι οι μαθητές ελέγχουν το βαθμό κατάκτησης της νέας γνώσης.

Το σενάριο έχει επίσης ως στόχο να συνδέσουν οι μαθητές τη νέα γνώση με θέματα της καθημερινότητας στα οποία θα έχουν εμπλακεί οι ίδιοι. Αρχικά γίνεται προσπάθεια να κεντριστεί το ενδιαφέρον των μαθητών μέσα από θέματα στα οποία μπορεί να έχουν ήδη προβληματιστεί οι ίδιοι στην καθημερινή τους ζωή. Για την καλύτερη επιτευξη των στόχων χρησιμοποιούνται λογισμικά και εργαλεία όπου οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά και δεν μένουν παθητικοί δέκτες πληροφοριών συνδυάζοντας το πραγματικό και με το εικονικό πείραμα.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Χημεία > Χημικές αντιδράσεις > Χημικές εξισώσεις >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Δείκτες&καθημερινή ζωή-Παρατηρώ/Προβληματίζομαι
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίαςμε χρήση κεντρικού υπολογιστή και βιντεοπροβολέα ή/εναλλακτικά αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πρόβλεψη πειράματος
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίαςμε χρήση κεντρικού υπολογιστή και βιντεοπροβολέα ή/εναλλακτικά αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Εκτέλεση πειράματος με χρήση δεικτών
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίαςμε χρήση κεντρικού υπολογιστή και βιντεοπροβολέα ή/εναλλακτικά αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Εξαγωγή συμπερασμάτων-Κουίζ/Αξιολόγηση
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίαςμε χρήση κεντρικού υπολογιστή και βιντεοπροβολέα ή/εναλλακτικά αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναφέρονται οτι ενώσεις με άλλο χρώμα στην ιοντική/μοριακή μορφή χρησιμοποιούνται ως δείκτες
Να υπολογίζεται η περιοχή τιμών pH (συνήθως 2 μονάδες) μέσα στην οποία αλλάζει χρώμα ο δείκτης
Να.προβλέπονται οι πιθανές χρήσεις των δεικτών στον προσδιορισμό της τιμής pH διαλυμάτων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Δείκτες, ηλεκτρολυτικοί δείκτες, πρωτολυτικοί δεικτες, pH, πεχαμετρικό χαρτί, αλλαγή χρωματος,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής ή /Εναλλακτικά Αίθουσα διδασκαλίας με Υπολογιστή και βιντροπροβολέα, πρωτολυτικοί δείκτες, διαλύματα οξέων , βάσεων
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΛΑΜΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΠΡΩΤΟΛΥΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.