Φάση Σεναρίου

Χημεία (Γενικό Λύκειο)

ΠΡΩΤΟΛΥΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

1 ώρα

Εκτέλεση πειράματος με χρήση δεικτών

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
dektes_fasi_3_ektelesi_peiramatos.docx

Γενικεύουμε το τελευταίο παράδειγμα της προηγούμενης φάσης δίνοντας την περιοχή τιμών pH μέσα στην οποία αλλάζει χρώμα ένας δείκτης με pKΔ = λ, δηλαδή pH1 = λ-1≤ pKΔ ≤ pH2=λ+1.

Δηλαδή ένας δείκτης λειτουργεί (αλλάζει χρώμα) μία μονάδα (μη ξεχνάτε ότι log 10 =1 ) εκατέρωθεν του pKΔ.

Τονίζεται και εδώ ότι η επικράτηση του ενός ή του άλλου χρώματος είναι αποτέλεσμα της επίδρασης κοινού ιόντος ή γενικότερα της αρχής Le Chatelier.

Επίσης τα διαλύματα ορισμένου pH τα οποία παρασκευάζουμε για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας ενός δείκτη είναι κατά κανόνα ρυθμιστικά διαλύματα.

Τέλος δίνουμε παραδείγματα δεικτών, όπως η ηλιανθίνη και η φαινολοφθαλεΐνη μαζί με τα όρια pH αλλαγής τους.

Η εκτέλεση όλων των προηγούμενων σταδίων γίνεται από τους ίδιους τους μαθητές σε ομάδες των 3-4 ατόμων στην αίθουσα υπολογιστών εργαζόμενη η κάθε ομάδα σε δικό της υπολογιστή ή εναλλακτικά η εκτέλεση κάθε βήματος γίνεται και από ξεχωριστή ομάδα κάθε φορά στην αίθουσα υπολογιστών με χρήση κεντρικού υπολογιστή και βιντεοπροβολέα.

Η εκτέλεση του εικονικού πειράματος γίνεται με τη βοήθεια του Λογισμικού Χημείας Iridium Virtual Lab.


Εκτέλεση πειράματος με χρήση δεικτών στο εικονικό εργαστήριο

Το Λογισμικό βρίσκεται ήδη εγκατεστημένο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή

Πίνακας συμπλήρωσης χρώματος και pH


Κάνε τις μεταφορές των όγκων προσεκτικά ώστε να αντιληφθείς όλες τις πιθανές αλλαγές που θα συμβούν

Εκτέλεση πειράματος με χρήση δεικτών στο εικονικό εργαστήριο


Πίνακας συμπλήρωσης χρώματος και pH για διάφορους δείκτες

Συμπλήρωσε τον πίνακα αφού εκτελέσεις τα πειράματα με τους δείκτες που έχεις στη διάθεσή σου

Εγκατάσταση λογισμικού Iridium Virtual Lab


Παρουσίαση Εικονικού εργαστηρίου


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΛΑΜΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΠΡΩΤΟΛΥΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1866