Φάση Σεναρίου

Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ο βίος και το έργο του αποστόλου Παύλου

2 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

10λεπτά

Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνεται σε όλη την διάρκεια διεξαγωγής της εργασίας τους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους, την ικανότητα τους στην επιλογή και απομόνωση των πληροφοριών, τη συνεργασία μεταξύ τους καθώς και από το τελικό προϊόν που θα δημιουργήσουν.

Επιπλέον θα ελέγξουμε αν πετύχαμε του στόχους διδασκαλίας μας με μικρό κριτήριο αξιολόγησης αντικειμενικού κλειστού τύπου με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού https://scratch.mit.edu/projects/60404540/#fullscreen


Κριτήριο Αξιόλογησης


https://scratch.mit.edu/projects/60404540/#fullscreen
Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτρης Χοϊλούς (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο βίος και το έργο του αποστόλου Παύλου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1872