Μέτρηση συντελεστή τριβής ολίσθησης χρησιμοποιώντας πειραματική διάταξη με Lego Mindstroms NXT

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Μέτρηση συντελεστή τριβής ολίσθησης χρησιμοποιώντας πειραματική διάταξη με Lego Mindstroms NXT

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Κατασκευή πειραματικής διάταξης με Lego Mindstorms NXT και εκτέλεση της  Εργαστηριακής Άσκησης (Α ΓΕΛ/ΕΠΑΛ) για τον υπολογισμό του συντελεστή τριβής ολίσθησης. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), τη ρομποτική και τη χρήση αισθητήρων με παιγνιώδη τρόπο.

Για την πραγματοποίηση της πειραματικής διαδικασίας απαιτούνται:
1) Υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο και με εγκατεστημένο το παρακάτω λογισμικό:
     α) Adobe Flash Player
     β) Java
     γ) Microsoft Power Point ή Libre/Open Office Impress
     δ) Microsoft Excel ή Libre/Open Office Calc
     ε) Φυλλομετρητή (Internet Explorer ή Firefox ή Google Chrome)
2) Βιντεοπροβολέας συνδεδεμένος με τον υπολογιστή
3) Το πακέτο Lego Mindstorm NXT (9797) (Σημείωση: Το ΝΧΤ έχει
αντικατασταθεί από το EV3) ή ισοδύναμο.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Τι σχέση έχει το γλίστρημα της μπανανόφλουδας με τη Φυσική;
Θεωρητική μελέτη του υπολογισμού συντελεστή τριβής ολίσθησης.
Προσομοίωση του φαινομένου.
Αναζήτηση στο Διαδίκτυο εναλλακτικών τρόπων και πειραματικών διατάξεων για τον υπολογισμό του συντελεστή τριβής ολίσθησης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΔΕ) > Δυνάμεις και Κινήσεις > Τριβή ολίσθησης >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εκμαίευση ερωτήσεων - Παρουσιάση στους μαθητές
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα ή Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Πείραμα
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Διδακτικοί Στόχοι
Οπως αναφέρονται στο Βιβλίο Καθηγητή (Φυσική Γεν. Παιδείας Α ΓΕΛ σελ. 91)
Να χρησιμοποιήσει πειραματική διάταξη με Lego Mindstorms.
Να εξοικειωθεί στη χρήση αισθητήρων και λογισμικού.
Να χρησιμοποιεί τριγωνομετρικούς πίνακες.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Κεκλιμένο επίπεδο, στατική τριβή, τριβή ολίσθησης, γωνία τριβής ολίσθησης, συντελεστής τριβής ολίσθησης, Lego Mindstorms.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου, υπολογιστής και βιντεοπροβολέας του εργαστηρίου, προσομοίωση από http://seilias.gr/images/stories/myvideos/metrisiSintelestiTribis.swf, Lego Mindstrom NXT ή ισοδύναμο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μέτρηση συντελεστή τριβής ολίσθησης χρησιμοποιώντας πειραματική διάταξη με Lego Mindstroms NXT» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.