Κυκλοφορικό Σύστημα

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Κυκλοφορικό Σύστημα

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Συμβατότητα με τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ  :  Το θέμα είναι συμβατό με τα αναλυτικά προγράμματα , εφόσον αποτελεί ενότητα του σχολικού εγχειριδίου και εξυπηρετεί τους διδακτικούς σκοπούς και στόχους που θέτουν στο μάθημα των Φυσικών της Στ ‘ τάξης.

 

Λογισμικά

Λογισμικό Φυσικής Ε’-Στ’ του Π.Ι. : Πρόκειται για ένα λογισμικό που λειτουργεί σαν μια πολυμεσική εγκυκλοπαίδεια με στοιχεία οπτικοποίησης και προσομοίωσης που διευκολύνει την διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου, το οποίο οι μαθητές δεν μπορούν να  επεξεργαστούν άμεσα. Γίνεται έτσι πιο ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το κυκλοφορικό σύστημα και πιο συγκεκριμένα η καρδιά. Επίσης , με το συγκεκριμένο λογισμικό , τα παιδιά πειραματίζονται άμεσα , ανακαλύπτουν και  οικοδομούν τη γνώση καταλήγοντας μόνα τους σε ανάλογα συμπεράσματα. Όλα αυτά , δε, επιτυγχάνονται με παιγνιώδη και γρήγορο τρόπο , από όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα του μαθησιακού τους επιπέδου.

Hot Potatoes: πρόκειται για ένα λογισμικό, το οποίο με τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ανοικτού τύπου, καθώς τα παιδιά μόνα τους θα κατασκευάσουν το δικό τους σταυρόλεξο. Το παραγόμενο αποτέλεσμα θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο αξιολόγησης, για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές να καταλάβουν το βαθμό αφομοίωσης της νέας γνώσης, αλλά και αξιολόγησης της όλης διαδικασίας.

Διαδίκτυο : Το διαδίκτυο αποτελεί μια σημαντική πηγή ενημέρωσης κι επεξεργασίας της πληροφορίας, με δυνατότητες που ξεπερνούν το σχολικό εγχειρίδιο. Η πολυμεσική μορφή του εξάπτει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών. Επιπλέον , μέσω του blog της τάξης μπορεί να αποτελέσει το μέσο δημοσίευσης και προβολής των μαθητικών εργασιών.

Η προστιθέμενη διδακτική αξία που επιτυγχάνεται με τη εισαγωγή των ΤΠΕ  και των συγκεκριμένων μαθησιακών περιβαλλόντων και λογισμικών στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση είναι η βελτίωση της διαδικασίας μάθησης αλλά κι ο τεχνολογικός αλφαβητισμός που επιτυγχάνεται με φυσικό κι αβίαστο τρόπο. Επίσης , τα παιδιά καταφέρνουν να παρατηρήσουν ένα φαινόμενο που μόνο με τα σχολικά βιβλία θα ήταν αδύνατο.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Περιγραφή –ιδέα :

Η σπουδαιότητα του κυκλοφορικού συστήματος για την καλή υγεία του ανθρώπου αποτέλεσε το έναυσμα για την επιλογή της συγκεκριμένης ενότητας. Η κατανόηση της λειτουργίας της καρδιάς, αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή φροντίδα της και την τήρηση υγιεινών στάσεων ζωής.

 

Συνήθεις εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών :

  • Πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη συσχέτιση της λειτουργίας του κυκλοφορικού με αυτή του αναπνευστικού συστήματος.
  • Ενώ γνωρίζουν ότι το αίμα κυλάει ασταμάτητα χάρη στην καρδιά, αγνοούν τις λειτουργίες που επιτελεί η κυκλοφορία του αίματος.
  • Πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν γιατί ονομάζουμε δεξιά τα τμήματα της καρδιάς που στην εικόνα φαίνονται αριστερά κι αντίστροφα.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΠΕ) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
1ο δίωρο : Η καρδιά –ένας ακούραστος μυς
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολικό εργαστήρι πληροφρικής
2ο δίωρο : Η μικρή και μεγάλη κυκλοφορία
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολικό εργαστήρι πληροφορικής
Τελευταία φάση: Αξιολόγηση -Μεταγνώση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολικό εργαστήρι πληροφορικής, σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναφέρουν από τι αποτελείται το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου
Να εντοπίζουν τη θέση της καρδιάς στο σώμα τους και να αποτυπώνουν ποικιλοτρόπως τα μέρη της
Να εξηγούν τη σημασία της καρδιάς για την κυκλοφορία του αίματος.
Να ξεχωρίζουν τη μεγάλη από τη μικρή κυκλοφορία
Να κατανοήσουν την έννοια του σφυγμού
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
κυκλοφορικό σύστημα, καρδιά, μικρή και μεγάλη κυκλοφοριά,
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη διεξαγωγή του σεναρίου θα χρησιμοποιηθούν οι υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου, εκτυπωτής, το λογισμικό Φυσικά Ε’-Στ’ του Υπουργείου Παιδείας, το λογισμικό Hot Potatoes, το Διαδίκτυο, πλαστελίνες, χαρτόνια , υλικά εικαστικών…
Δημιουργός Σεναρίου: Κατερίνα Τραγούδα (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κυκλοφορικό Σύστημα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.