Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)

Take a stand against drugs

3 ώρες

Introduction to drug awareness

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
worksheet.pdf

As a brainstorming activity students are asked to complete a table about drugs and to write what they know , what they think they know and what they would like to know. Students work in pairs and give feedback to each other. Then  students are asked to watch  a power point presentation. This presentation raises students' awareness about drugs and the negative consequences of them. In the end, students  complete a table by  writing down the negative effects of drug use on family, friends and society.


Drug Use and The Society Task

Sort the cards of drug use and the society task under each subheading and complete the drug use and the Society worksheet.

What I know about drugs

Complete the table about drugs and then in pairs give feedback.

Drugs Awareness

Watch the presentation about drugs.

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Πολίτου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Take a stand against drugs» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1917