Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

"Μικρασιατική Καταστροφή και Πρόσφυγες", Ιστορία Γ' Γυμνασίου, Διδακτική Αξιοποίηση της πλατφόρμας του Ψηφιακού Σχολείου

3 ώρες

Κριτική Αποτίμηση Πλατφόρμας Ψηφιακού Σχολείου

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fasi_3.docx

   Στο τελευταίο στάδιο της εργασίας, οι μαθητές  θα επιστρέψουν στην αρχική σελίδα του «Ψηφιακού Σχολείου» και θα μπουν στην ψηφιακή πλατφόρμα e-me (e-me.edu.gr), όπου θα στείλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για τη χρήση και βελτίωση του παρεχόμενου ψηφιακού υλικού μέσα στο χώρο του «Ψηφιακού Σχολείου». Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές προσεγγίζουν κριτικά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και καταθέτουν τις απόψεις τους κάνοντας χρήση της επιλογής που προσφέρεται από το συγκεκριμένο ψηφιακό περιβάλλον όπου εργάστηκαν, με την ιδιότητα πια του μέλους της ψηφιακής κοινότητας.


Σελίδα σχολιασμού στην πλατφόρμα e-me του Ψηφιακού Σχολείου


Πλατφόρμα e-me Ψηφιακού Σχολείου


Σελίδα απόκτησης κωδικού για χρήση της πλατφόρμας e-me


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΥΡΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Μικρασιατική Καταστροφή και Πρόσφυγες", Ιστορία Γ' Γυμνασίου, Διδακτική Αξιοποίηση της πλατφόρμας του Ψηφιακού Σχολείου » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2037