Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Δημιουργία διαλόγων στο προγραμματιστικό περιβάλλον scratch

3 ώρες

ομάδες των δύο ατόμων και δημιουργία διαλόγου

60λεπτά

Στο πρώτο 25λεπτο οι μαθητές χωρίζονται σε ομαδες των δύο ατόμων και στη συνέχεια συνεργάζονται για να δημιουργήσουν έναν ολοκληρωμένο διάλογο δύο ή τριών αντικειμένων σχετικά με ένα θέμα της επιλογής τους. Ο διάλογος θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 15 εναλλαγές. Οι μαθητές καταγράφουν σε χαρτί το διάλογο και τις εντολές που θα χρησιμοποιήσουν. Η φάση αυτή υλοποιείται στην αίθουσα.

Στο επόμενο 35λεπτο οι μαθητές στο εργαστήριο, υλοποιούν το πρόγραμμα που δημιούργησαν στο χαρτί


Δημιουργός Σεναρίου: ΝΑΤΑΛΙΑ ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία διαλόγων στο προγραμματιστικό περιβάλλον scratch » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2203