Δημιουργία διαλόγων στο προγραμματιστικό περιβάλλον scratch

Πληροφορική (Δημοτικό)

Δημιουργία διαλόγων στο προγραμματιστικό περιβάλλον scratch

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

οι μαθητές στη δραστηριότητα αυτή, γνωρίζουν περισσότερες εντολές του προγράμματος scratch και προσπαθούν να συνδυάσουν τις εντολές που εκτελούν όλα τα αντικείμενα ώστε να δημιουργηθεί ένας ολοκληρωμένος διάλογος


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές μαθαίνουν να δημιουργούν έναν διάλογο μεταξύ δύο ή περισσότερων αντικειμένων στο προγραμματιστικό περιβάλλον του scratch. Χρησιμοποιούν τις εντολές στην επιλογή "όψεις" με ακολουθιακή δομή καθως και τις προηγούμενες εντολές που αφορούν το υπόβαθρο και τα αντικείμενα. Δίνοντας εντολές στα αντικείμενα να "μιλήσουν" δημιουργούν έναν ενδιαφέρον διάλογο, σαν να είναι ταινία. Καλούνται να γνωρίσουν τις εντολές αλλά και να δημιουργήσουν έναν διάλογο με αυτές.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γνωριμία με τις εντολές της παλέτας "όψεις"
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο
Δημιουργία απλού παραδείγματος διαλόγου
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο
ομάδες των δύο ατόμων και δημιουργία διαλόγου
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
αίθουσα- εργαστήριο
Παρουσίαση του διαλόγου στις ομάδες-σχόλια
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι
Γνώσεις: Να μάθουν τις εντολές της παλέτας "όψεις" και τις ενέργειες τους
Ικανότητες: να μπορούν να εφαρμόσουν τις εντολές ομιλίας στα διάφορα αντικείμενα
Στάσεις: να γνωρίσουν καλύτερα το περιβάλλον του προγράμματος
να ενθαρρυνθούν να εξερευνήσουν και να δημιουργήσουν περισσότερα με το πρόγραμμα.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Scratch, προγραμματισμός, ακολουθιακή, υπολογιστές, πληροφορική, ΤΠΕ, τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνίας,
Υλικοτεχνική υποδομή
εργαστήριο υπολογιστών με υπολογιστές, εγκατεστημένο πρόγραμμα scratch
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΑΤΑΛΙΑ ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία διαλόγων στο προγραμματιστικό περιβάλλον scratch » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.