Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)

COLOURS AND FEELINGS

3 ώρες

SONG AND ACTIVITIES

45λεπτά

1. We start with a vocabulary activity based on the song “What a wonderful world”.  We give to each student a handout with the lyrics of the song, but we have omitted some words. Students listen to the performance of the song by Louis Armstrong from youtube, https://www.youtube.com/watch?v=m5TwT69i1lU (duration 2:25 minutes) and fill in the missing words. 

2. We present to the students some new vocabulary. We distribute to each student a list of the following idioms with colours and their explanations in English: “black sheep: to be regarded as a failure, black humour: to make jokes about the unpleasant parts of life, once in a blue moon: to happen rarely, feeling blue: feeling depressed, come out of the blue: to happen unexpectedly, green with envy: to be very jealous, red faced: to be very embarrassed, catch someone red-handed: to be discovered doing something, see red: to be very angry, white elephant: to be a waste of time and totally useless”. Then, we ask students in pairs to use every idiom in a different sentence. Alternatively, each idiom could be accompanied by one example of its use in a sentence and the students could be asked to link the idioms with their correct meaning provided in a matching activity. 

3. As the students become familiar with the new idioms, they can use them to create either a short story, a fairy tale or a dialogue including as many of these idioms as possible. Then, the students can exchange their texts with a partner and some students who want to share their literary texts with the rest of the class, can read them. 


Song “What a wonderful world” by Louis Armstrong

The lyrics of the song “What a wonderful world” performed by Louis Armstrong are presented below. There are several versions of the song on youtube to choose from, for using during the lesson.

We give to the students a photocopy of the lyrics but we omit the words: bloom, clouds, blessed, rainbow, faces, shaking, grow, learn, so that the students can complete the missing words while listening to the song.

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «COLOURS AND FEELINGS» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2222