Γλυκάκι

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Γλυκάκι

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η προστιθέμενη αξία της διερευνητικής μάθησης (Inquiry Based Learning) επισημαίνεται από πρόσφατες έρευνες- μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία για τη σύγχρονη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Brickman et al.2009;). H παρούσα θεωρία μάθησης προωθεί μια προσέγγιση της εκπαιδευτικής πράξης, η οποία περιλαμβάνει τη σκόπιμη διαδικασία διάγνωσης προβλημάτων, την κριτική θεώρηση των πειραμάτων, τον σχεδιασμό ερευνών, τη διάκριση εναλλακτικών αντιλήψεων - λύσεων, τη διατύπωση υποθέσεων, την κατανόηση και κατασκευή μοντέλων, τη διατύπωση συνεκτικών επιχειρημάτων - συμπερασμάτων, τη διαλογική συζήτηση και αντιπαράθεση ομοτίμων, κλπ. (Lin et al., 2004). Από παιδαγωγικής σκοπιάς, η διδακτική αυτή προσέγγιση παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα προς άλλες παραδοσιακές μεθόδους, το οποίο έγκειται  στο γεγονός, ότι ωθώντας τους μαθητές να οικοδομήσουν ενεργά τη γνώση μέσω της έρευνας και της ανακάλυψης συντείνει ουσιαστικά στην ανάπτυξη  και στην καλλιέργεια ισχυρών γνωστικών, μεταγνωστικών, επικοινωνιακών και επιστημονικών δεξιοτήτων (Hu et al., 2008; Sun et al., 2014).

Μολονότι η προσέγγιση των φυσικών επιστημών μέσω της διερευνητικής μάθησης αποτελεί μια διδακτική πρακτική με πολλά δυνατά οφέλη για τους ίδιους τους μαθητές, ταυτόχρονα προβάλλει και σημαντικές προκλήσεις για τον ρόλο του εκπαιδευτικού κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός καλείται να εφεύρει τρόπους και μέσα αξιολόγησης των πολλαπλών διερευνητικών δεξιοτήτων που αναπτύσσουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια υλοποίησης των σεναρίων μάθησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν και θα αποτιμούν ένα ευρύ φάσμα δεδομένων.  Οι παραδοσιακές τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών, όπως τα διαγωνίσματα και τα τεστ, δεν επαρκούν για να αποτιμήσουν αποδοτικά και σε βάθος τις ανώτερες δεξιότητες των μαθητών, όπως επισημαίνεται από τη σύγχρονη βιβλιογραφία (Silva, 2008;)). Μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης, όπως η αξιολόγηση ομοτίμων, η αυτοαξιολόγηση, οι ρουμπρίκες αξιολόγησης, κλπ., μπορούν να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό συνδυαστικά. Η εφαρμογή τους δύναται να συμβάλλει αποτελεσματικά στην κατά το δυνατότερον  πλήρη και ακριβή αποτίμηση των διερευνητικών δεξιοτήτων των μαθητών (Darling-Hammond & Adamson, 2010; Kasimatis et al., 2014; Petropoulou et al., 2014:Petropoulou et al., 2015). 

Το σενάριο αυτό έχει υποστηριχτεί από τα έργο SAILS που χρηματοδοτείται από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Seventh Framework Programme). Ο δικτυακός τόπος του έργου είναι: http://www.sails-project.eu/

Βιβλιογραφία

Brickman, P., C. Gormally, N. Armstrong, and B. Hallar. 2009. Effects of inquiry-based learning on students’ science literacy skills and confidence. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning 3 (2). Available at http:// academics.georgiasouthern.edu/ ijsotl/v3n2/articles/_BrickmanGormallyHallarArmstrong/index.htm.

Darling-Hammond, L., & Adamson, F. (2010). Beyond basic skills: The role of performance assessment in achieving 21st century standards of learning. Stanford Center for Opportunity Policy in Education, Stanford University.

Hu, S., Kuh, G. D., & Li, S. (2008). The effects of engagement in inquiry-oriented activities on student learning and personal development. Innovative Higher Education, pp. 71–81.

Kasimatis, K., Petropoulou, O., Retalis, S.,  Dimopoulos,  I., Psaromiligkos I., & Karaggelis K. (2014).  Using Moodle and e-Assessment methods during a collaborative inquiry learning scenario. In Proceedings of the Science & Mathematics Education Conference (SMEC/SAILS) 2014: Thinking Assessment in Science & Mathematics, June 24-25 2004, (pp. 27-35), Dublin City University, Ireland.

Linn, M. C., Davis, E. A., & Bell. P. (2004). Inquiry and Technology. In M.C. Linn, E.A.

Petropoulou, O., Retalis, S., Psaromiligkos I., Stefanidis, G., & Loi, S, (2014).  Inquiry Based Learning in Primary Education: a case study using mobile digital science Lab. In Proceedings of the Science & Mathematics Education Conference (SMEC/SAILS) 2014: Thinking Assessment in Science & Mathematics, June 24 -25 2004, (pp. 132-139 ), Dublin City University, Ireland.

Petropoulou, O., Retalis, S., Psaromiligkos, I., Stefanidis, G., (2015). Cultivating and Assesing Inquiry Thinking Skills Using Mobile Digital Science Lab. In Proceeding of the Eurospysics conference (Girep Epec) 2015: Key competences in physics teaching and learning, July 6-10, University of Wroclaw, Poland

Petropoulou, O., Vasilikopoulou, M., Retalis, S. (2009). Enriched Assessment Rubrics: A new medium for enabling teachers easily assess students’ performance when participating to complex interactive learning scenarios. Journal Operational Research, 11(2), 171-186.

Silva, E.(2008). Measuring Skills for the 21st Century. Retrieved March 12, 2013, Available at: http://www.educationsector.org/sites/default/files/publications/MeasuringSkills.pdf  Last visit: 2013/07/23

Sun , D., Looi, C-K., & Xie, W. (2014). Collaborative Inquiry with a Web-Based Science Learning Environnent. When teachers Enact it Differently. Educational Technology & Society, 17(4), 390-403.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η έννοια των διατροφικών συνηθειών και η επιλογή της μεσογειακής διατροφής ως την πλέον κατάλληλη για μία υγιεινή επιλογή, οδηγεί τους μαθητές να πιστεύουν λανθασμένα ότι τροφές με λιπαρά πρέπει να απουσιάζουν από την καθημερινότητά μας και τροφές με χαμηλά λιπαρά είναι άγευστες.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΠΕ) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Προσανατολισμός των μαθητών-Έναυσμα ενδιαφέροντος
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας, αίθουσα πληροφορικής
Εισαγωγή νέας γνώσης-Πειραματισμός
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας, αίθουσα πληροφορικής, εργαστήρι Φυσικής
Εφαρμογή νέων ιδεών -Εμπέδωση-Γενικευση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Ανασκόπηση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Διδασκαλίας
Διδακτικοί Στόχοι
Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της υγιεινής διατροφής. Τρώμε γλυκά κατά προτίμηση σπιτικά.
Να κατανοήσουν την αξία των διατροφικών συνηθειών. Να προτιμούν τροφές με χαμηλά λιπαρά.
Να διαπιστώσουν ότι η αλλαγή των συστατικών ελαττώνει τα λιπαρά αλλά όχι τη γεύση.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Διερευνητική Μάθηση, μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης, διατροφή, γλυκάκι, λίπη,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η\Υ, υλικά για γλυκό

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γλυκάκι» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.