ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

     Για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω Μέσα Διδασκαλίας:

  • βιντεοπροβολέας
  • διαφάνειες powerpoint
  • φύλλα Excel
  • 1 pc ανά δυο μαθητές
  • Φύλλα εργασίας(Φ.Ε.)
  • λoγισμικό hotpotatoes

     Θα χρησιμοποιηθεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας , η εποικοδομητική μεθοδος  και στοιχεία της ανακαλυπτικής μεθόδου διδασκαλίας. 

      Την 1η διδακτική ώρα  θα εισαχθεί η  έννοια της ελαστικής δυναμικής ενέργειας.

       Καταρχήν θα γίνει ανάκληση προαπαιτούμενων γνώσεων (με τη βοήθεια διαφανειών powerpoint), υπενθυμίζοντάς τους   έννοιες που έχουν διδαχθεί σε προηγούμενες ενότητες και είναι απαραἰτητες για την κατανόηση  της δυναμικής ενέργειας.

       Έπειτα για να ενεργοποιηθεί  το ενδιαφέρον των μαθητών θα προβληθούν στον βιντεοπροβολέα ,video  με συστήματα στα οποία αποθηκεύεται δυναμική ενέργεια ώστε να εισάγουμε την έννοια της δυναμικής ενέργειας λόγω ελαστικής παραμόρφωσης. Στη συνέχεια με τη βοήθεια φύλλου εργασίας οι μαθητές θα καθοδηγηθούν ώστε να εντοπίσουν τις ομοιότητες αυτών των κατά τα άλλα διαφορετικών συστημάτων και τελικά  να κατανοήσουν τις ιδιότητές της και την προέλευσή της.Θα ακολουθήσει ανακεφαλαίωση και η  πρώτη διδακτική ώρα θα κλείσει με αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

      Στο δεύτερο μέρος  θα εισαχθεί η έννοια της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας.Για να επιτευχθεί αυτό  θα προβληθεί στο βιντεοπροβολέα η κίνηση αρασέ ενός αρσιβαρίστα και το φαινόμενο της κατολίσθησης. Εν συνεχεία , μέσω φύλλου εργασίας θα ανακαλύψουν τις ιδιότητές της.

      Στο  επόμενο στάδιο καταρχήν οι μαθητές θα εξοικειωθούν με το περιβάλλον με το οποίο θα εργαστούν.Θα παρουσιαστεί στους μαθητές η προσομοίωση που θα χειριστούν , οι δυνατότητές της  και θα τους δείξουμε  πως μπορούν να αλλάζουν τις μεταβλητές. Θα τους προτρέψουμε να πειραματιστούν λίγο με αυτήν.Χρησιμοποιώντας την προσομοίωση αυτή, θα ανακαλύψουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη βαρυτική δυναμική ενέργεια. Επίσης θα χρησιμοποιήσουν φύλλα excel, με τη βοήθεια των οποίων θα διαπιστώσουν την αναλογία μεταξύ βαρυτικής δυναμικής ενέργειας και ύψους του σώματος.

      Στο τελευταίο ερευνητικό στάδιο, με τη βοήθεια του φύλλου εργασίας ,οι μαθητές θα συσχετίσουν τη βαρυτική δυναμική ενέργεια με το έργο του βάρους.  

       Θα ακολουθήσει ανακεφαλαίωση μέσω ερωταπαντήσεων και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας . Στο στάδιο αυτό οι μαθητές θα κληθούν να συμπληρώσουν σχετική φόρμα που υπάρχει στο  photodentro.edu.gr . Θα χρησιμοποιηθεί επίσης  το λογισμικό Hotpotatoes με τη βοήθεια του οποίου οι μαθητές θα απαντήσουν σε ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών,σωστού-λάθους,πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης.

        Τἐλος η εκπαιδευτική διαδικασία θα ολοκληρωθεί δίνοντας στους μαθητές εργασίες για το σπίτι.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

      Σκοπός αυτού του σεναρίου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές Γυμνασίου  την έννοια της δυναμικής ενέργειας(στις διάφορες μορφές της), τα αίτια της ύπαρξής της και τις ιδιότητές της. Επίσης να ανακαλύψουν τον τύπο της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας και να τον χρησιμοποιούν με ευχέρεια για τη επίλυση ασκήσεων .Τέλος να συσχετίσουν τη βαρυτική δυναμική ενέργεια με το έργο του βάρους.  

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΔΕ) > Ενέργεια > Δυναμική ενέργεια >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ανάκληση προαπαιτούμενων γνώσεων
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Δυναμική ενέργεια λόγω ελαστικής παραμόρφωσης
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Βαρυτική δυναμική ενέργεια
33λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Ανακεφαλαίωση - Αξιολόγηση
12λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να διαχωρίζουν τις διάφορες μορφές δυναμικής ενέργειας ( λόγω ελαστικής παραμόρφωσης , βαρυτική )
Να ανακαλύψουν τις ενεργ. μετατροπές που συμβαίνουν σε συστήματα αποθήκευσης δυν. ενέργειας
Να ανακαλύψουν που οφείλεται και από τι εξαρτάται η βαρυτική δυναμική ενέργεια
Να υπολογίζουν τη βαρυτική δυναμική ενέργεια σε διάφορες θέσεις του γήινου βαρυτικού πεδίου
Να συσχετίσουν τη βαρυτική δυναμική ενέργεια ενός σώματος σε κάποιο ύψος με το έργο του βάρους .
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
δυναμική, ελαστική, παραμόρφωση, ελατήριο, έργο βάρους,
Υλικοτεχνική υποδομή
ένας υπολογιστής ανά 2 μαθητές, βιντεοπροβολέας, φύλλα εργασίας.


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.