Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Δημοτικό)

Οι μικροί περιβαλλοντολόγοι αναλαμβάνουν δράση

3 ώρες

Σχεδιασμός δραστηριοποίησης ομάδων

45λεπτά

Στη 2η φάση οι ομάδες καλούνται να διερευνήσουν σε βάθος μία υπό μελέτη θεματική ενότητα του μαθησιακού αντικειμένου.

Οι θεματικές ενότητες του μαθησιακού αντικειμένου:

  • ΝΕΡΟ, ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
  • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  • ΡΥΠΑΝΣΗ/ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
  • ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Αρχική διερευνητική μελέτη θέματος

Στους μαθητές δίνεται ένας φάκελος ο οποίος περιέχει τα εξής απαραίτητα στοιχεία:

αρχικό φύλλο με χρήσιμες οδηγίες και πληροφορίες για τη δραστηριοποίηση των μαθητών, σύμφωνα με 

  • τις οδηγίες καλούνται να διερευνήσουν ένα πρόβλημα και μετέπειτα να προτείνουν τη λύση ή τις λύσεις του προβλήματος αυτού
  • χρήσιμα links, για να οδηγηθούν σε αυτοκαθοδηγούμενη ιστοεξερεύνηση και να συλλέξουν το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό
  • ψηφιακό υλικό με τους απαραίτητους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες για την ορθή χρήση της γλώσσας μέσα σε ένα επικοινωνιακό περιβάλλον.

Σχέδιο δραστηριοποίησης – μελέτης θέματος

Η κάθε ομάδα αφού μελετήσει το υλικό που της δίνεται καλείται να οργανώσει τις δραστηριότητές της και πως θα παρουσιάσει τη δική της ερευνητική μελέτη.

Εννοιολογική χαρτογράφηση – παρουσίαση θέματος

Η κάθε ομάδα καλείται να συντάξει το δικό της εννοιολογικό χάρτη και μετέπειτα να προβάλλει και να παρουσιάσει το σχέδιο δράσης της.


Εννοιολογικός χάρτης1

Κλιματικές αλλαγές

Εννοιολογικός χάρτης2

Βιοποικιλότητα

Εννοιολογικός χάρτης3

ΝΕΡΟ,ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ

Εννοιολογικός χάρτης4

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εννοιολογικός χάρτης5

ΡΥΠΑΝΣΗ/ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΕΙΛΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι μικροί περιβαλλοντολόγοι αναλαμβάνουν δράση» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2344